Lagförslag om Domstolsverket till riksdagen

Publicerad 20.9.2018

Ett förslag till lag om Domstolsverket överlämnades till riksdagen i dag.

- Genom reformen vill man först och främst stärka domstolarnas oberoende, vilket hör till en rättsstat. Domstolsverket, som ska vara en centralmyndighet, skulle på ett naturligare sätt än ministeriet kunna svara för domstolarnas centralförvaltningsuppgifter, betonar justitieminister Antti Häkkänen.

Den nya myndigheten inleder sin verksamhet 2020. Verket ska sköta merparten av de centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts vid justitieministeriet. Justitieministeriet ska fortfarande sköta uppgifter på statsrådsnivå som gäller domstolsväsendet, såsom den strategiska och ekonomiska styrningen och författningsberedningen.

Domstolsverket ska svara för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och utveckla, resultatstyra, planera och stödja domstolarnas verksamhet. Myndigheten ska höra till justitieministeriets förvaltningsområde, men vara ett operativt självständigt centralt ämbetsverk. Det ska betjäna hela domstolsväsendet.

Den högsta beslutanderätten i Domstolsverket utövas av en direktion med domarmajoritet. En överdirektör med uppdraget som huvudsyssla ska svara för myndighetens praktiska verksamhet.

Justitieminister Häkkänen beslöt i början av september att Domstolsverket ska placeras i Vanda.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 0295 150 228,

E-post: fornamn.efternamn@om.fi

Statsrådets beslutsmaterial
http://valtioneuvosto.fi/paatokset/valtioneuvoston-yleisistunto