De första domarutbildade i Finland

Publicerad 7.10.2020

I dag 7.10.2020 har domarutbildningsnämnden för första gången beviljat domarutbildad-titlar. 15 personer beviljades titeln domarutbildad.

Titeln domarutbildad kan beviljas en person som har tjänstgjort i en utbildningstjänst som assessor och som har genomgått utbildningsprogrammet för assessorer.

En assessor fungerar som domare och deltar i utbildning

En assessorstjänst är en treårig utbildningstjänst vid en domstol. Bestämmelser om tjänsterna finns i domstolslagen som trädde i kraft år 2017. Det kan finnas tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna, såsom försäkringsdomstolen.

En assessor arbetar som domare och deltar i rättskipningsuppgifter. Dessutom deltar assessorn i utbildningsprogrammet, som utöver lärande i arbete består av utbildning, bedömning och återkoppling.

För planeringen av utbildningsprogrammet för assessorer ansvarar domarutbildningsnämnden och för genomförandet av det ansvarar Domstolsverket. Syftet med utbildningen är att fördjupa assessorns lagkunskaper och juridiska kunnande samt ge honom eller henne goda färdigheter för självständiga rättsliga avgöranden även i omfattande och svåra mål och ärenden.

Ett nytt utbildningsprogram inleds årligen

Det första utbildningsprogrammet för assessorer inleddes 1.9.2017. Utbildningsprogrammet inleds årligen i början av september.

Utbildningstjänsterna för assessorer kan sökas nästa gång i november 2020.

Tilläggsupplysningar:

Jaakko Turunen, sekreterare vid domarutbildningsnämnden, tfn 029 56 43443, jaakko.turunen(at)oikeus.fi / tuomarinkoulutuslautakunta.om(at)oikeus.fi

Domarutbildningsnämnden sörjer för domstolspersonalens kompetensutveckling, utser tingsnotarierna och sköter det förberedande urvalet av assessorer. Nämnden sköter självständigt de uppgifter som föreskrivits för den i domstolslagen (673/2016) och i lagen om domstolspraktik (674/2016).