Hjälp med rättsliga ärenden

Biträden och rådgivning

I de flesta fall är det klokt att anlita en jurist för rättegångar. Det är också vettigt att anlita ett biträde med juridisk utbildning när man upprättar olika juridiska handlingar.

Juridiska tjänster tillhandahålls av bland annat advokatbyråer, juridiska byråer och statens rättshjälpsbyråer som har offentliga rättsbiträden.

I regel står en part själv för kostnaderna för anlitandet av rättshjälp. I flera hemförsäkringar och fackliga försäkringar ingår dock rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnader för rättsärenden såsom juristarvoden.

Om en person inte har råd att anlita en jurist och saknar rättsskyddsförsäkring kan han eller hon ansöka om rättshjälp som helt eller delvis ersätts av statens medel. Huruvida en person beviljas rättshjälp och med en hurdan självrisk beror på sökandens inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet. Cirka 75 procent av hushållen är berättigade till rättshjälp som helt eller delvis betalas av staten.

Rättshjälp kan också beviljas för att täcka självriskandelen för en rättsskyddsförsäkring, om sökanden på basis av sina inkomster och sin förmögenhet är berättigad till gratis rättshjälp.

Rättshjälp söks hos statens rättshjälpsbyråer. Den beviljas för alla rättsliga ärenden, till exempel för rättegångar och upprättande av handlingar. I rättegångsärenden kan klienten välja om han eller hon vill anlita ett offentligt rättsbiträde vid en statlig rättshjälpsbyrå eller en advokat eller annan privat jurist. I allmänhet kontaktar klienten först sitt biträde som kan hjälpa med ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp beviljas inte företag eller samfund.

I brottmål får svaranden dvs. den åtalade i vissa fall en försvarare med statliga medel oberoende av hans eller hennes ekonomiska ställning. För personer som misstänks för grova brott eller som är häktade eller fängslade utses en försvarare på deras begäran. För under 18 år gamla personer och sådana personer som inte kan försvara sig själva kan domstolen utse en försvarare på eget initiativ. I allmänhet utses en person som den misstänkta själv föreslår.

Om en person döms för brott ska han eller hon ersätta staten för försvararens arvode, såvida personens inkomster inte berättigar till rättshjälp.

Även offer för allvarliga vålds- eller sexualbrott kan beviljas rättegångsbiträde och stödperson av statens medel oberoende av inkomster.

Information om advokaters arvoden finns på Advokatförbundets webbplats. Advokater ger kostnadsfri rådgivning i rättsliga ärenden på ett tiotal orter runt om i Finland. Mer information om den här tjänsten finns på förbundets webbplats under Advokatverksamhet/Advokatjouren.

Andra jurister än advokater och offentliga rättsbiträden behöver i regel tillstånd för att fungera som rättegångsbiträde i rättegångar.

Med sökfunktionen i justitieförvaltningens elektroniska ärendehantering kan man kolla om en jurist har detta tillstånd.

 
Publicerad 11.1.2017