Framsida » Familjeärenden i rätten

Behandling av meningsskiljaktigheter gällande vårdnad om barn

När barnets föräldrar skiljer sig, kan de ingå ett avtal om vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt och underhåll av barn hos barnatillsyningsmannen i den kommun där barnet är bosatt. Socialnämnden fastställer avtalet, varvid det blir verkställbart.

Frågor som gäller barn kan också avgöras i tingsrätten. Föräldrarna tillsammans eller en av föräldrarna kan hos tingsrätten på den ort där barnet är bosatt lämna in en ansökan om att domstolen ska fatta beslut om vårdnaden om barn, umgängesrätt, barns boende och underhållsbidrag. Denna ansökan kan lämnas in i samband med ansökan om skilsmässa, men också separat. Tingsrätten kan på ansökan ändra ett domstolsbeslut eller ett av socialväsendet fastställt avtal, om det skett förändringar i föräldrarnas eller barnets omständigheter eller om det annars finns skäl till det. Ansökan kan formuleras fritt, men de flesta tingsrätterna tillhandahåller färdiga ansökningsblanketter som gör det lättare att göra upp en ansökan.

Föräldrarna har rätt att anlita ett juridiskt ombud i ärendet. Rättslig hjälp kan också fås från statliga rättshjälpsbyråer, privata advokater och andra jurister som har tillstånd att vara verksamma som rättegångsbiträde.

Om ansökan har gjorts av endast ena föräldern, ska tingsrätten bereda den andra föräldern tillfälle att skriftligen yttra sig om ansökan. Om föräldrarna är eniga, avgör tingsrätten ärendet i ett skriftligt förfarande utan att föräldrarna kallas in till domstolen.

Om föräldrarna är oeniga, behandlas frågan vid tingsrätten. Först kallas föräldrarna in till ett förberedelsesammanträde. Vid sammanträdet utreds föräldrarnas yrkanden, på vilka punkter de är oeniga och huruvida det finns förutsättningar för förlikning. Om sammanträdet leder till förlikning, avgör tingsrätten ärendet i enlighet med förlikningen och handläggningen avslutas.

Om paret inte uppnår förlikning, kan tingsrätten begära en utredning av familjens situation från socialmyndigheten. Utredarna gör ett hembesök hos föräldrarna, utreder barnets åsikt och skaffar vid behov information från andra myndigheter. När utredningen har kommit in fortsätter behandlingen med en huvudförhandling i tingsrätten, där det även är möjligt att höra vittnen. Tingsrätten kan fatta ett beslut genast efter huvudförhandlingen eller fastställa ett datum på vilket beslutet meddelas. Tingsrätten är skyldig att avgöra ärendet enligt vad som är bäst för barnet.

Om föräldrarna är missnöjda med tingsrättens beslut, kan de överklaga beslutet hos hovrätten.


Medling i vårdnadstvister

Meningsskiljaktigheter som gäller vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt och underhåll för barn kan också avgöras genom medling. Syftet med medlingen är att hjälpa föräldrarna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Medling ordnas av kommunernas socialväsenden och andra instanser som har fått tillstånd att medla i familjefrågor (närmare information i broschyren Medling i familjefrågor). Vårdnadstvister kan behandlas genom medling också vid en domstol.

Vid domstolsmedlingen är medlaren en domare vid den domstol som behandlar saken. Domaren kan biträdas av en sakkunnig som är insatt i frågor som gäller föräldraskap och barns utveckling, oftast en psykolog eller socialarbetare.

Föräldrarna kan be att ärendet tas upp till medling hos tingsrätten i den ort där barnet är bosatt. Ansökan kan lämnas in av båda föräldrarna tillsammans eller av ena föräldern. Ansökan kan formuleras fritt. Tingsrätterna tillhandahåller även färdiga ansökningsblanketter som gör det lättare att göra upp en ansökan. Medling kan ansökas om även i det fall att det redan pågår en rättegång mellan föräldrarna.

För att medling ska kunna inledas krävs samtycke av båda föräldrarna. Domstolen beslutar om medling ska inledas.

Medlingen genomförs i form av förhandlingar där medlaren och sakkunnigbiträdet kan diskutera med parterna tillsammans eller skilt för sig. Medlingen är konfidentiell. Det förs inget protokoll över förfarandet och diskussionerna dokumenteras inte på något sätt.

Om medlingen leder till ett förlikningsavtal, kan domstolen fastställa avtalet. Medlingen avslutas när en part meddelar att han eller hon inte längre önskar medling i saken. Också medlaren kan avsluta medlingen om han eller hon kommer fram till att det inte längre finns förutsättningar för förlikning.

 
Publicerad 4.4.2017