Indrivning av skuld

Indrivning av skuld genom utsökning

Om en gäldenär inte betalar sin skuld frivilligt kan borgenären befordra ärendet till utsökning.

En del skulder, till exempel skatter och vissa försäkringsavgifter, är direkt utsökningsbara, vilket innebär att borgenären direkt kan befordra dem till utsökning. Om fordran inte är direkt utsökningsbar ska borgenären inhämta tingsrättens beslut eller dom i ärendet. Ärendet anhängiggörs i tingsrätten med stämningsansökan. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet.

Om gäldenären inte iakttar tingsrättens avgörande frivilligt kan det verkställas genom utsökning. Ärendet blir inte automatiskt anhängigt i utsökningen, utan borgenären ska lämna utsökningsansökan med bifogat domstolsbeslut till utmätningsmannen.

När en obetald räkning eller skuld övergått till utsökning skickar utmätningsmannen i regel ett meddelande om anhängighet till gäldenären. I meddelandet uppmanas gäldenären att kontakta utmätningsmannen.

Dessutom skickas i allmänhet en betalningsuppmaning till gäldenären för att få honom eller henne att betala räkningen på eget initiativ. Utmätningsmannen kan enligt sitt övervägande göra upp en betalningsplan med gäldenären för att betala fordran utan utmätning, men dock utan att försämra borgenärens rättigheter.

Om gäldenären inte betalar frivilligt går hans eller hennes inkomster eller egendom till utmätning. Utsökning kan i de flesta fall vidtas även om tingsrättens beslut överklagats.

Enligt huvudregeln utmäts lös egendom före fast egendom. Normalt utmäts gäldenärens löne-, pensions- eller näringsinkomst. Sedvanligt bohag utmäts inte.

Gäldenären kan också begränsa utsökningsåtgärderna genom att ansöka om begränsad utsökning. I begränsad utsökning begränsas utmätningsåtgärderna till utmätning av lön, pension eller annan sådan inkomst som inte separat behöver omvandlas till pengar.

En utsökningsutredning kan göras om gäldenären. I den ska gäldenären uppge kompletta uppgifter om både nuvarande och tidigare egendom. Gäldenären kan förpliktas att uppge uppgifterna vid vite. Det är ett brott att uppge felaktiga uppgifter och att hemlighålla dem.

I regel kan en tredjedel av lön, pension, arbetslöshetsersättning och moderskapspenning utmätas. Utmätningsbeloppet beräknas utifrån nettoinkomst. Sociala bidrag och stöd såsom bostadsbidrag och barnbidrag är inte utmätningsbara. Ett skyddat belopp som inte utmäts lämnas alltid för gäldenärens och dennes familjs utkomst.

I regel får gäldenären ett förhandsbesked om utmätning som innehåller uppgifter om den indrivna skulden, det skyddade beloppet och tidpunkten för utmätningen.

Utsökningsmyndigheten för inte själv något kreditupplysningsregister, men sänder uppgifter om gäldenärer som konstaterats medellösa eller medellösa och okända till dem som för kreditupplysningsregister.

Sedan april 2012 medför långvarig utsökning en anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret. Ett meddelande sänds från utsökningen till kreditupplysningsbolaget då utsökningen av gäldenärens lön, pension eller annan löpande inkomst eller betalningsplanen i stället för denna varit i kraft minst 18 månader under de senaste två åren.

 
Publicerad 28.11.2013