Inlämnande av handlingar

Handlingar kan inlämnas till ett ämbetsverk antingen genom att personligen besöka ämbetsverket, genom att anlita ett ombud eller bud eller genom att skicka dem per post. Ett ombud ska ha fullmakt.

I många fall rekommenderas det att handlingarna lämnas in personligen. Till exempel tingsrätten eller rättshjälpsbyrån kan då i samband med inlämningen preliminärt gå igenom ansökan och dess bilagor, och genast informera om eventuella brister. I detta fall behöver man inte heller skriftligen eller per telefon be om komplettering av ansökan. Vid ansökan om utsökning av skatter och andra avgifter som kan indrivas utan dom eller beslut får borgenären inte anlita ombud.

Handlingar skickas per post på avsändarens ansvar. När handlingar som ska lämnas in till ett ämbetsverk inom en viss tid (t.ex. en besvärsskrift) skickas per post är det skäl att komma ihåg att handlingen ska vara framme på ämbetsverket senast den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetidens utgång.

Inlämnande av rättegångshandlingar till domstol på elektronisk väg

Stämningsansökan, svaromål och andra rättegångshandlingar får inlämnas till domstolen eller den person som angivits som mottagare på de ovan nämnda traditionella sätten och dessutom per fax eller e-post. Närmare bestämmelser om s.k. elektroniska meddelanden finns i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Vid de flesta förvaltningsdomstolarna kan man dessutom sköta ärenden via domstolarnas e-tjänst.

Också fax eller e-post används på avsändarens eget ansvar. En handling som ska vara inlämnad inom en viss tid måste skickas till den rättstillämpande myndigheten så att handlingen är tillgänglig i myndighetens mottagaranordning eller datasystem innan den utsatta tiden har gått ut.

En handling anses ha inkommit till en myndighet när den i datatekniskt avseende kan behandlas av myndigheten. Handlingen anses dock inte vara inkommen, om det är omöjligt att utreda avsändarens identitet och handlingen inte heller annars går att öppnas.

Enligt den nya lagen behöver ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet inte kompletteras med underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns orsak att betvivla sändarens identitet eller att dokumentets innehåll har ändrats på vägen över det elektroniska nätet.

Om det på grund av att myndighetens datasystem varit ur funktion eller någon annan motsvarande orsak inte är möjligt att utreda ankomsttidpunkten för ett elektroniskt dokument, anses dokumentet ha kommit in vid den tidpunkt då det har avsänts. Detta förutsätter dock att tillförlitlig utredning om avsändningstidpunkten kan läggas fram.

Rättsväsendets ämbetsverk kan ta emot dokument per e-post, och e-postadresserna finns bland kontaktinformationen. Vid användning av dessa e-postadresser får avsändaren en automatisk kvittering av att sändningen har blivit emottagen.

Domstolsverket har publicerat en anvisning för alla allmänna domstolar om förenhetligande av handlingars elektroniska bifogande och namngivning.

För parterna har upprättats en separat anvisning så att dokumenten skulle följa denna anvisning redan då de kommer in till domstolen. Genom förenhetligandet av arbetsmetoderna kan kundernas, ombudens och domstolarnas dubbelarbete minskas.

Anvisning för parterna (pdf, 0.08 Mt)

Att skicka skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till ministeriet och ämbetsverken via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaviesti.om.fi). Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

Om skyddad e-post skickas till ämbetsverkets officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet och själva meddelandet anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Under länken finns anvsiningar om hur det går till att skicka skyddad e-post till justitieministeriet och ämbetsverken.

Att skicka skyddad e-post: bruksanvisning till kunder (pdf, 0.53 Mt)
 
Publicerad 7.7.2020