Rättegångsbiträdesnämnden

Rättegångsbiträdesnämnden inledde sin verksamhet den 1 januari 2013. Nämndens verksamhet och tillståndsförfarande regleras genom lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).

Den oberoende riksomfattande rättegångsbiträdesnämnden har till uppgift att

• bevilja tillstånd för att verka som rättegångsombud och rättegångsbiträde

• fatta beslut om återkallande av tillstånd

• avgöra de tillsynsärenden gällande påförande av påföljdsavgift samt återkallande av tillstånd, vilka tillsynsnämnden framställer den.

Huvudmålet med lagstiftningen har varit att förbättra förutsättningarna för rättsskydd och ändamålsenlig rättsvård för parterna i rättegångar genom att höja kvalitetsnivån på rättegångsombudens och rättegångsbiträdenas arbete. I tillståndssystemet kan man innan tillstånd beviljas kontrollera att behörighetsvillkoren uppfylls. Å andra sidan kan ett beviljat tillstånd återkallas. Tillståndet är förknippat med en skyldighet att iaktta de yrkesetiska reglerna och tillsyn av skyldigheterna.

På dessa sidor berättar vi om att söka och återkalla tillstånd, om tillsynen och om de skyldigheter som rättegångsbiträden med tillstånd har.

 
Publicerad 29.12.2020