Rättegångsbiträdesnämnden

Den oberoende rättegångsbiträdesnämnden har till uppgift att bevilja tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde samt bestämma om återkallande av tillstånd och påförande av en påföljdsavgift. Bestämmelser om nämndens uppgifter och förutsättningarna för beviljande och återkallande av tillstånd finns i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011), Finlex. Ett rättegångsbiträde med tillstånd står i sitt uppdrag som rättegångsombud och rättegångsbiträde under tillsyn av justitiekanslern, den tillsynsnämnd som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om advokater och rättegångsbiträdesnämnden.

Nämnden inledde sin verksamhet den 1 januari 2013. Medlemmarna i rättegångsbiträdesnämnden har uppgiften som bisyssla. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sökanden bör beakta att ansökningarnas behandlingstid varierar beroende på antalet inlämnade ansökningar och de kompletterande utredningar som en enskild ansökan förutsätter. För att nämnden ska hinna behandla en ansökan på sitt möte krävs i regel att nämnden har tagit emot ansökan minst en vecka före sammanträdet. Om nämnden är tvungen att begära komplettering eller ytterligare utredningar är behandlingstiden längre.

Om ett rättegångsbiträde som beviljats tillstånd vill bli befriad från skyldigheten att betala tillsynsavgiften för det följande året, är det rekommendabel att han eller hon lämna in en skriftlig begäran om återkallade av tillståndet till rättegångsbiträdesnämnden senast under den första veckan i december så att nämnden hinner behandla den vid årets sista möte.

 
Publicerad 28.7.2020