E-tjänsten

Stämningsansökan i ett ostridigt fordringsmål och andra summariskt tvistemål

Privatpersoner, företag och sammanslutningar kan använda justitieförvaltningens e-tjänster för att sända sina stämningsansökningar som gäller ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål till tingsrätten. Tjänsten kan användas då yrkandet gäller en eller flera gäldenärer som inte betalt sin skuld men som inte bestrider dess existens. Typiska exempel på summariska tvistemål är konsumentkrediter, hyresfordringar, telefon- och elräkningar och vräkningar.

En stämningsansökan som görs i e-tjänsten inleds efter att den har kommit in i tingsrätten. Behandlingen av ärendet kan följas i tjänsten. Besked om att en dom har meddelats ges per e-post, och domen finns tillgänglig även i elektronisk form. En borgenär som lämnat in sin stämningsansökan på webben kan enbart på separat begäran få en bestyrkt kopia av domen i pappersform.

Rättegångsavgiften är lägre när stämningsansökan lämnas in via e-tjänsten i stället för på papper eller som bifogad fil per e-post. Om stämningsansökan lämnas in per e-post kan man inte hämta beslutet ur domregistret, eftersom detta är möjligt enbart i ärenden som inletts via e-tjänsten.

Justitieförvaltningens e-tjänster är avsedda såväl för privatpersoner som för företag och sammanslutningar, såsom mindre indrivningsbyråer. Företag och samfund som lämnar in ett stort antal stämningsansökningar, till exempel större indrivningsbyråer, staten eller kommunerna kan ta i bruk Santra-systemet som förmedlar sökandens stämningsansökan i maskinläsbar form till tingsrätternas ärendehanteringssystem.

Mer information om elektronisk stämningsansökan och skyldigheten att använda e-tjänster fr.o.m. 1.9.2019
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst är ett datasäkert sätt att sköta ärenden med domstolarna. Via tjänsten kan privatpersoner, företag och sammanslutningar lämna in till exempel besvär, ansökan eller utredningar till en viss domstol, svara på en begäran som domstolen skickat eller ställa frågor till domstolen. Domstolen kan skicka sina beslut, begäran om uppgifter och andra handlingar via tjänsten.

Ansökan om utsökning

Efter att borgenären har fått besked att en utsökningsbar dom har förts in i domregistret, kan han eller hon direkt övergå från tingsrättens e-tjänster till utsökningens e-tjänster och lämna in sin utsökningsansökan. Därefter är det inte nödvändigt att sända domen till utsökningen i pappersform, eftersom den finns tillgänglig i domregistret.

Genom utsökningens e-tjänster kan även företag och samfund ansöka om verkställighet av direkt utsökbara offentligrättsliga fordringar.

Ansökningar direkt till tingsrättens och utsökningens datasystem

Företag och samfund som lämnar in ett stort antal stämningsansökningar (indrivningsbyråer, staten, kommunerna och andra offentliga samfund) kan skicka sin ansökan direkt till tingsrättens eller utsökningens datasystem. Ytterligare information om elektroniska ansökningar finns på tingsrätternas och utsökningens sidor.

Betalningsförbudsräknare vid utmätning av lön eller annan förmån

Räknaren är avsedd för löneutbetalare till vilka utsökningsmyndigheten har skickat ett betalningsförbud som gäller en arbetstagare (gäldenär). Räknaren beräknar det belopp som varje månad skall innehållas av lönen och redovisas till utsökningen.

Intyg ur utsökningsregistret

Via tjänsten går att beställa ett intyg ur utsökningsregistret på en viss person.

Gäldenärens utsökningsärenden

Via tjänsten kan beställas utskrifter av vilka framgår gäldenärens utsökningsärenden och betalningar samt åtgärder som har berört gäldenären från de senaste fyra åren.

Ansökan om rättshjälp

Rättshjälp kan ansökas via tjänsten genom att fylla i den elektroniska blanketten. På blanketten ska anges uppgifter om ärendet för vilket rättshjälp söks och en utredning om sökandens inkomster och förmögenhet. Rättshjälpsbeslutet sänds till sökanden som e-brev.

Rättshjälpsräknare

Med hjälp av Rättshjälpsräknaren kan klienten göra en uträkning angående hans eller hennes möjligheter att få rättshjälp kostnadsfritt eller mot partiell ersättning. Rättshjälpsräknaren kan användas utan att logga in i själva systemet.

Elektronisk tidsbokning

I e-tjänsten kan klienten göra en elektronisk tidsbokning till rättshjälpsbyrån för att behandla ett nytt eller ett anhängigt ärende.

E-tjänster för biträden

Ett biträde eller en försvarare kan på sin klients vägnar sända en ansökan om rättshjälp elektroniskt till en rättshjälpsbyrå och en ansökan om förordnande till försvarare till en domstol via justitieförvaltningens e-tjänst.

Krav på arvode och kostnadsersättningar ur statsmedel ska framställas till domstolen via justitieförvaltningens e-tjänst.

Närmare information om elektroniska tjänster för biträden finns på rättshjälpens webbplats.

Registret över rättegångsbiträden är ett offentligt register över rättegångsbiträden med tillstånd. Registret förs av rättegångsbiträdesnämnden. Eftersom advokater och offentliga rättsbiträden inte behöver ett separat tillstånd för att verka som rättegångsbiträde, finns deras uppgifter inte med i detta register.

Rapportering av köpta tjänster för allmän intressebevakning

Via tjänsten kan producenter av köpta tjänster för allmän intressebevakning rapportera köpta tjänsternas uppgifter till rättshjälpsbyråerna.

Register över rättegångsbiträden

Rättegångsbiträdesnämnden upprätthåller en offentlig förteckning över rättegångsbiträden med tillstånd. Advokater och offentliga rättsbiträden behöver inte tillstånd för att fungera som rättegångsbiträden. I detta register finns ej information om advokater och offentliga rättsbiträden.

 
Publicerad 17.6.2019