Uppgifternas offentlighet och tillgång till uppgifterna

Myndighetshandlingar och uppgifterna i dem är offentliga, om de inte enligt lag anses vara sekretessbelagda. Typiska exempel på sekretessbelagda handlingar är handlingar som innehåller uppgifter om en annan persons hälsotillstånd eller handikapp eller den socialvårdsservice han eller hon erhållit. Om en person begär en sekretessbelagd handling på grund av att handlingen är nödvändig för att hans eller hennes ärende kan behandlas, kan han eller hon ha möjlighet att få ta del av den.

En handling begärs av den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet i fråga. Hos domstolar och utsöknings- och åklagarmyndigheten söks handlingarna med hjälp av personens namn. Rättshjälpsbyråerna ger inte ut namnet på den som söker eller får rättshjälp om detta begärs. Myndigheter ska med hjälp av olika sakregister bistå den som begär en handling att individualisera ärendet som handlingen hänför sig till.

När handlingen har individualiserats utreder myndigheten om handlingen kan ges till den som begär den eller om den är sekretessbelagd. Detta beslut kan överklagas.

 
Publicerad 25.2.2014