Delgivning

Domstolen ser till att parter och vittnen får kallelserna till sammanträde och andra meddelanden på behörigt sätt i tillräckligt god tid.

Stämningsdelgivningen sköts i första hand per post. Ett brev kan komma antingen med mottagningsbevis till posten eller direkt hem, i vilket fall delgivningsintyget på kuvertet ska skickas tillbaka till tingsrätten. Med mottagarens samtycke kan delgivningen verkställas även på elektronisk väg. I detta fall underrättas mottagaren om att handlingen kan hämtas på en server angiven av tingsrätten.

Om det är sannolikt att delgivningen inte lyckas per post, lämnar tingsrättens stämningsman delgivningen till parten i fråga. I brottmål lämnas delgivningen vanligen även i övrigt av stämningsmannen. Vid ostridiga fordringsmål kan stämningsdelgivningen verkställas även per telefon.

Andra handlingar än de som bör delges bevisligt (t.ex. motpartens uttalanden, kallelser till ett förberedelsesammanträde och en huvudförhandling vid ett tvistemål, sammandrag utarbetade av domstolen o.s.v.) kan skickas direkt till den postadress eller e-postadress som parten har angett.

Utöver delgivningar i anslutning till domstolsärenden har tingsrätternas stämningsmän även andra officiella delginvningsuppgifter.

 
Publicerad 9.12.2013