Äktenskapsskillnad, upplösning av ett samboförhållande och registrerat partnerskap

Äktenskapsskillnad kan sökas antingen av parterna gemensamt eller av den ena av parterna. Ansökan lämnas till tingsrätten på någondera partens hemort. Hos tingsrätten anhängiggörs ärendet genom en skriftlig ansökan.

När ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten börjar en betänketid på ett halvt år. Om makarna har lämnat in en gemensam ansökan, räknas betänketiden från det att makarnas gemensamma ansökan inlämnades eller inkom till tingsrätten. Om ansökan lämnades in av den ena maken ensam, räknas betänketiden från det att ansökan delgavs den andra.

Efter betänketiden ska man inom ett halvt år ansöka om slutlig äktenskapsskillnad. Också slutlig äktenskapsskillnad kan sökas av parterna gemensamt eller den ena av parterna.

Ett ärende som gäller äktenskapsskillnad förfaller, om yrkande på äktenskapsskillnad inte har framställts inom ett år från betänketidens början.

Makar kan dock omedelbart dömas till äktenskapsskillnad utan den annars obligatoriska betänketiden på sex månader, om de utan avbrott har bott åtskils de två senaste åren.

På en upplösning av ett registrerat partnerskap tillämpas samma bestämmelser som på en äktenskapsskillnad.

En äktenskapsskillnad och en upplösning av ett samboförhållande avviker från varandra framför allt i fråga om delningen av egendomen. Ett samboförhållande ger inte direkt parterna rätt till den andra partens egendom. I fråga om beslut som gäller barnen finns det inga skillnader oavsett om förhållandet slutar i en upplösning av äktenskap eller samboförhållande.

Var får man medling i familjefrågor?

Medling ordnas av kommunens socialväsende och andra samfund och personer som har fått tillstånd att medla i familjefrågor. Kontakta socialbyrån i din kommun för närmare information om medling i familjefrågor.


 
Publicerad 27.1.2020