Medling i familjefrågor

Vad innebär medling i familjefrågor?

Medling i familjefrågor är en specialtjänst inom socialvården som föreskrivs om i äktenskapslagen och som kan anlitas när det uppstår konflikter inom familjen. Oftast anlitas medling i familjefrågor när makarna överväger skilsmässa eller redan har bestämt sig för att skiljas. Ett ärende kan tas till medling också efter själva separationen för att avgöra meningsskiljaktigheter som gäller till exempel umgängesrätt. Medlaren hjälper och stöder båda parterna i deras strävan efter att lösa tvisterna. Syftet är att finna lösningar genom förhandlingar och avtal. Medlaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning.

Medling i familjefrågor bygger på frivilligt deltagande. Medlingsförhandlingarna är konfidentiella.

Medlaren får inte röja för utomstående eller för andra myndigheter sådant som han eller hon fått veta under medlingen. Medlaren i familjeärenden får inte lämna ut information som han eller hon har fått under medlingen ens till en domstol, om domstolen vill höra medlaren som ett vittne i en rättegång. Medlingen är avgiftsfri.

Även sambor och partner i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

Var får man medling i familjefrågor?

Medling ordnas av kommunens socialväsende och andra samfund och personer som har fått tillstånd att medla i familjefrågor. Kontakta socialbyrån i din kommun för närmare information om medling i familjefrågor.

 
Publicerad 1.3.2017