Ingående av äktenskap och registrering av partnerskap


Vi ska gifta oss och vill ha en civil vigsel. Vem kan viga oss?

Vid tingsrätten kan en civil vigsel förrättas av en lagman, en tingsdomare, en tingsfiskal eller en tingsnotarie, vid magistraten av chefen för magistraten, häradsskrivaren och notarius publicus.

En vigsel som förrättas under tjänstetid och vid tjänstestället är en uppgift som åligger vigselförrättaren och är avgiftsfri för dem som vigs.

För en vigsel som förrättas utanför tjänstetid debiteras en avgift om 250 euro. Om vigseln förrättas under tjänstetid, men utanför tjänstestället, är avgiften 150 euro. Dessutom debiteras kunden vigselförrättarens kostnader för resa till en eventuell vigselplats utanför tjänstestället.

Resekostnaderna debiteras även i det fall att vigseln förrättas i vigselförrättarens verksamhetslokal, men utanför ämbetsverkens öppettider. En vigsel grundar sig på frivillighet för vigselförrättaren.

Vad innebär en prövning av hinder mot äktenskap?

Före vigseln ska de som ämnar ingå äktenskap tillsammans begära en prövning av hinder mot äktenskap. Begäran framläggs till magistraten. Hinder mot äktenskap kan också prövas av den församling vid evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet i vilken fästmannen och fästmön eller någondera av dessa är medlem. Vid begäran om en prövning av hinder mot äktenskap ska de som ämnar ingå äktenskap underteckna en försäkran om att det inte föreligger något hinder för det tänkta äktenskapet.

Hur kan vi omvandla vårt registrerade partnerskap till äktenskap?

Parterna i ett partnerskap som har registrerats i Finland har möjlighet att omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en gemensam anmälan om detta till magistraten. Det anges ingen tidsfrist för att lämna in anmälan. Efter att ha fått parternas anmälan om att partnerskapet omvandlas till äktenskap ska magistraten göra behövliga ändringar i uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Ett utomlands registrerat partnerskap kan inte omvandlas till äktenskap genom anmälan.

Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från den dag då magistraten har tagit emot anmälan.


 
Publicerad 1.3.2017