Framsida » Rättsfrågor i vardagen » Internationella bortföranden av barn

Internationella bortföranden av barn

Jag kan inte få kontakt med vare sig min make eller våra barn. Jag är orolig för att min make har fört våra barn till sitt hemland. Vad kan det vara frågan om?

Det är i allmänhet fråga om ett internationellt bortförande av barn om ett barn under 16 år som stadigvarande bott i Finland har förts till ett annat land utan vårdnadshavarens samtycke eller kvarhållits där när tiden för att utöva rätten till umgänge med barnet har gått ut.

Vem ska jag kontakta?

Bortföranden av barn sköts av olika myndigheter beroende på till vilken stat barnet förts. Kontakta i första hand justitieministeriet om barnet förts till en stat som anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn, även om du inte vet exakt var barnet befinner sig.

Nästan alla länder i Europa samt bl.a. Ryssland, Förenta staterna och Kanada har anslutit sig till Haagkonventionen.

Om barnet har förts till en icke-konventionsstat, kontakta då i första hand utrikesministeriet, även om du inte vet exakt var barnet befinner sig.

Om barnet befinner sig i en okänd ort, kontakta polisen på din hemkommun. Polisen kan göra en vistelseortsefterlysning via centralkriminalpolisen.

Att återföra ett barn är en juridiskt invecklad process. Kontakta både myndigheterna och en advokat eller en jurist. Han eller hon hjälper bland annat med att utreda juridiska frågor i anslutning till vårdnaden samt med att göra en ansökan om återlämnande av barnet och representerar föräldern vid rättegångarna.

Jag är orolig för att min exmake olovligen ska föra barnet ur landet. Vad ska jag göra?

Om en förälder misstänker att den andra föräldern olovligen tänker föra barnet ur landet, kan han eller hon be att myndigheterna vidtar interimistiska säkringsåtgärder. Domstolen kan t.ex. förplikta sökanden vid verkställigheten av umgängesrätt att deponera sitt eget och barnets giltiga pass hos utmätningsmannen under den tid som föräldern träffar barnet.

Om den ena föräldern ensam eller båda föräldrarna gemensamt är barnets vårdnadshavare och om det finns grundad anledning att anta att den ena föräldern olovligen tänker föra barnet ur landet, kan den andra föräldern i brådskande fall direkt kontakta utmätningsmannen eller polismyndigheten, som då omedelbart kan ta hand om barnet för att förhindra att det förs ur landet.

 
Publicerad 3.3.2014