Rätt till information om myndigheternas verksamhet

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Dessa handlingar är alltså offentliga om inte något annat bestäms särskilt. I Finland råder därmed offentlighetsprincipen.

Jag anser att mitt företag lämnade ett konkurrenskraftigt anbud när kommunen skulle skaffa nya datorer till en skola. Ändå valdes ett annat företag som fick leverera apparaterna. Jag skulle vilja bekanta mig närmare med motiveringen till anskaffningsbeslutet. Är detta möjligt?

En part – den vars intresse eller rätt ett ärende gäller – har rätt till information om de myndighetshandlingar som kan ha påverkat behandlingen av ärendet. Rätten till information är mer omfattande än normalt: en part har även rätt att ta del av sekretessbelagda handlingar.

Inte ens en part har dock rätt till alla dokument. I en rättegång kan till exempel adressen till ett vittne eller offer hållas hemlig på grund av säkerhetsskäl. Den som deltar i en anbudsgivning arrangerad av en myndighet får inte heller ta del av tekniska affärshemligheter i ett annat anbud.

Till god förvaltning hör att en part informeras om ett beslut direkt av myndigheten och inte via medierna.

Vilka avgifter uppbärs om man begär att få en myndighetshandling?

Muntlig information är naturligtvis gratis liksom om man bekantar sig med handlingen på plats hos myndigheten.

Däremot tas en avgift ut för pappers- och elektroniska dokument. Kontakta den myndighet som har handlingen för ytterligare information om avgiften.

 
Publicerad 13.11.2017