Medling i domstol

Hur går medlingen till?

Om medlingen skall lyckas är det viktigt att parterna på allvar arbetar för en uppgörelse i godo. Det är inte medlaren som skall komma med en lösning på tvisten utan parterna själva. Med parternas samtycke kan medlaren dock lägga fram ett förslag till lösning.

Medlingen framskrider i form av förhandlingar som domaren kan föra både med båda parterna tillsammans och med var och en av dem särskilt för sig. Om det behövs kan också andra personer höras.

Medlingen får inte dra ut på tiden utan täta förhandlingar bör föras under t.ex. en eller två dagar.

Medlingen är vanligen offentlig, dvs. allmänheten får vara närvarande. Till förhandlingarna mellan medlaren och någon av parterna har allmänheten dock inte tillträde. Också andra faser av medlingen kan vara stängda för allmänheten om någon av parterna så önskar.

Inget protokoll förs över medlingen. Diskussionerna sparas inte heller på något annat sätt.

Vad innebär medling i domstol?

Tingsrätterna kan ta upp tvistemål till medling. Syftet med medlingen är att hjälpa parterna att komma fram till en sådan lösning på sin tvist som de båda kan godkänna. Resultatet av medlingen kan därför bygga mer på vad som kan anses skäligt än på strikt tillämpning av lagen.

Medling kan inledas förutsatt att båda parterna så önskar. Tvisten i fråga måste dessutom lämpa sig för medling och parternas yrkanden skall vara sådana att det är meningsfullt att medla. Domstolen beslutar om medling skall inledas.

 
Publicerad 13.11.2017