Epäillyn oikeus antaa syyttäjälle selvitystä omassa asiassaan

Syyttäjän on ratkaistavanaan olevassa asiassa otettava huomioon ennen asian ratkaisemista toimitettu kirjallinen selvitys, jos se vaikuttaa päiväsakon rahamäärään taikka on muuten asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen. Selvitys voidaan toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti mihin tahansa syyttäjänvirastoon ja syyttäjälle on ilmoitettava sakkoasiaa koskeva perintätunnus. Sakkoasiat ratkaistaan sähköisessä järjestelmässä, joten pelkkä suullinen selvitys ei ole riittävä. Selvitys voidaan toimittaa käyttäen oheista lomaketta.

Mikäli henkilö haluaa antaa selvitystä asiassaan, selvitys on toimitettava syyttäjälle 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta, minkä jälkeen asia siirtyy syyttäjän ratkaistavaksi. Syyttäjän ratkaisun jälkeen toimitettua selvitystä ei oteta huomioon.

LOMAKE: Sakkomenettelyä koskeva selvitys (pdf, 0.2 Mt)
 
Julkaistu 23.12.2016