Todistaja

Rikosasioissa on usein epäselvyyttä tai riitaa siitä, mitä syytteessä kuvatussa tilanteessa tarkkaan ottaen tapahtui. Oikeudenkäynnissä asianosaiset pyrkivät näyttämään väittämänsä tapahtumainkulun toteen esittämällä riidanalaisia seikkoja koskevaa todistelua. Asianosaisten nimeämillä todistajilla on tässä erittäin tärkeä osa. Henkilötodistelu on suullista ja välitöntä eli se tapahtuu tuomioistuimen edessä asioista kertomalla. Poliisin esitutkinnassa kirjoittamia kuulustelupöytäkirjoja luetaan oikeudenkäynnissä vain poikkeuksellisesti.

Todistajalla on oikeudenkäynnissä ankara totuusvelvollisuus, jonka korostamiseksi hän antaa ennen kuulustelua juhlallisen totuusvakuutuksen tuomioistuimelle. Todistaja on velvollinen vastaamaan totuudenmukaisesti hänelle tehtyihin kysymyksiin ja muutenkin kertomaan, mitä hän tietää todistelun kohteena olevasta asiasta.

Todistaminen on jokaisen kansalaisvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Mahdolliset esteet todistajana kuulemiselle todetaan tuomioistuimessa, eli oikeuteen on kutsuttaessa saavuttava, vaikka pitäisikin itseään esteellisenä todistamaan. Syyttäjän nimeämä todistaja saa valtion varoista korvauksen matkakuluistaan ja ansionmenetyksistään sekä lisäksi päivärahan. Muut asianosaiset vastaavat itse nimeämiensä todistajien palkkioista.

Todistajaksi nimetyn henkilön uhkaileminen ja yllyttäminen tai taivuttaminen totuudenvastaisen lausunnon antamiseen on ankarasti rangaistavaa. Esitutkintaviranomaisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla on monenlaisia keinoja todistajan turvallisuudesta huolehtimiseksi. Vakavimmissa tilanteissa todistajaa voidaan jopa kuulla anonyymisti eli niin, ettei hänen henkilöllisyytensä paljastu asianosaisille.

 
Julkaistu 20.7.2018