Summariskt bötesförfarande

Med bötesförfarande avses summarisk behandling av bötesärende och avgörande i det elektroniska systemet utanför domstolssystemet. Förutsättningen för förfarandet är samtycke av målsäganden och den brottsmisstänkte.

I bötesförfarandet kan utfärdas böter (ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande) för en gärning för vilken det strängaste i lagen föreskrivna straffet är 6 månader fängelse. Dessutom kan en förverkandepåföljd för vinning genom brott på högst 1 000 euro och en brottsofferavgift på 40 euro påföras.

Vid bötfällningen får den misstänkte en indrivningskod för böterna och betalningsuppgifter. Böterna kan efter delgivandet betalas som nätbetalning, i en betalterminal eller i banken. Rättsregistercentralen svarar för indrivningen av böterna. Eftersom bötesförfarandet fungerar elektroniskt ska indrivningskoden skickas till myndigheten, om ärendet anses kräva utredningar efter delgivandet.

Samtycke
Straffyrkande och straffprocess
Ordningsbotsföreläggande
Bötesföreläggande
Strafföreläggande
Bötesyrkande och återkallelse av samtycke
Den misstänktes rätt att lämna utredningar till åklagaren i eget ärende
Förändrad betalningsförmåga och dagsbotssystemet
Sökande av ändringBLANKETT Utredning angående bötesförfarande.pdf (pdf, 0.21 Mt)
 
Publicerad 24.1.2017