Rättegång

I den stämning som ges svaranden efter det att åtal väckts i ett brottmål uppmanas svaranden att svara på det åtal och på andra yrkanden som riktats mot denna. Samtidigt kallas svaranden i allmänhet till rättegång för att avge ett svar, men svaranden kan också uppmanas att avge ett skriftligt svar redan före huvudförhandlingen i rättegången.

Även till målsäganden i ett brott och till de vittnen som parterna utsett sänds i god tid kallelser till huvudförhandlingen i rättegången.

Det är skäl att omsorgsfullt läsa kallelsen till rättegången, för av den framgår om man själv ska infinna sig i domstolen eller om man kan sända ett ombud dit. Av kallelsen framgår också, om ärendet kan avgöras trots målsägandens frånvaro. Då en domstol kallat en part att personligen höras i en rättegång, kan om parten är frånvarande utan laga förfall följa en vitespåföljd på flera hundra euro.

I Finland är man inte tvungen att anlita en advokat eller ett annat biträde i en rättegång. Om ärendet verkar oklart, lönar det sig emellertid att anlita ett biträde redan under förundersökningen. Det är skäl att vidta åtgärder redan i god tid före rättegången. Statens rättshjälpsbyråer ger rättshjälp åt personer, som på grund av sin ekonomiska ställning inte själva kan svara för rättegångskostnaderna. Även advokater och andra jurister som beviljats tillstånd för uppdraget kan ge rättshjälp som bekostas av staten och verka som rättegångsbiträde.

Huvudförhandlingen i rättegången är muntlig. Domstolen kan då det avgör det ärende som behandlas endast beakta de omständigheter som framförts i huvudförhandlingen. Huvudförhandlingen framskrider stegvis under ledning av ordföranden för rätten och redogörs på förhand.

Senast under huvudförhandlingen frågar domstolen av svaranden, om svaranden medger eller bestrider att svaranden gjort sig skyldigt till det brott, för vilket denna åtalas. Av svaranden frågas också om svarandens ställning till de ersättningsyrkanden som målsäganden framfört.

I huvudförhandlingen motiverar parterna, dvs. åklagaren, svaranden och målsäganden också mer detaljerat sina ståndpunkter, framför bevis som stöd för dem och avger slutligen avslutande utsagor, där de uppger sin åsikt om hur domstolen borde avgöra ärendet.

Då behandlingen har slutförts, håller domstolen en beslutsöverläggning, under vilka parterna – inklusive åklagaren – inte får vara närvarande. Domen avkunnas genast efter beslutsöverläggningen eller senare i domstolens kansli.

Ett enkelt brottmål kan också avgöras i tingsrätten enbart utifrån ett skriftligt förfarande utan att parterna överhuvud taget kallas till rättegång för att höras. Ett skriftligt förfarande förutsätter alltid av målsägande och svarande ett samtycke, som frågas av dem separat.

 
Publicerad 20.7.2018