Tuomarinkoulutuslautakunta

Riippumattoman tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä on tuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnan koulutuksen suunnittelu ja koordinointi tuomioistuinharjoittelusta täydennyskoulutukseen yhteistyössä oikeusministeriön ja tuomioistuinten kanssa.

Tuomarinkoulutuslautakunta järjestää tuomioistuinlaissa tarkoitetun asessorin virkoja koskevan hakumenettelyn ja suorittaa asessoreiden esivalinnan. Esivalintaan sisältyy lautakunnan vahvistama ja järjestämä esivalintakoe. Tuomarinkoulutuslautakunta järjestää myös tuomioistuinharjoittelua koskevan keskitetyn hakumenettelyn sekä valitsee ja nimittää käräjänotaarit. Lisäksi lautakunta myöntää asessorin koulutusohjelman hyväksytyksi suorittaneelle oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä sekä tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle varatuomarin arvonimen.

Valtioneuvosto asettaa tuomarinkoulutuslautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan 10 jäsenestä kuusi edustaa tuomioistuinlaitosta. Yleistä syyttäjälaitosta, asianajajakuntaa, oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta sekä oikeusministeriötä edustaa kutakin yksi jäsen. Lautakunnan jäsenten nimitysmenettely vastaa pääosin tuomarinvalintalautakunnan nimitysmenettelyä.

Ensimmäinen tuomarinkoulutuslautakunta aloitti toimintansa 1.1.2017 samalla, kun tuomioistuinlaki tuli voimaan. Lautakunnan ensimmäinen viisivuotiskausi on siten 1.1.2017 – 31.12.2021.

 
Julkaistu 7.10.2020