Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 13 artikla

1. Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi

Tuomarinkoulutuslautakunnan diaari

Asessorin viranhakumenettely ja esivalinta

Tuomioistuinharjoittelun haku- ja valintamenettely

Arvonimen ja tuomarikoulutetun nimikkeen myöntäminen

2. Rekisterinpitäjä

Tuomarinkoulutuslautakunta

PL 150, 00171 HELSINKI

02956 43440

tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeri

02956 43440

tuomarinkoulutuslautakunta.om@oikeus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Lautakunnan tehtävistä säädetään tuomioistuinlain (673/2016) 21 luvussa. Lautakunta käsittelee viranhakuihin ja hakemusasioihin (arvonimet, nimikkeet) liittyviä tietoja tuomioistuinlain 21 luvussa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi. Lautakunnalla on diaaritietokanta, joka sisältää tietoja lautakunnan käsittelemistä ja sinne saapuvista asioista.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Rekisteröityjä ovat viran- ja arvonimenhakijat, joilta kerätään nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), ja viranhakuprosessien yhteydessä hakijoiden koulutusta ja opintoja, työkokemusta ja kielitaitoa koskevia tietoja.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Viranhakuihin liittyvät henkilötiedot luovutetaan virkojen sijoituspaikkoina oleville hovioikeuksille, hallinto-oikeuksille, markkinaoikeudelle, työtuomioistuimelle, vakuutusoikeudelle ja käräjäoikeuksille. Asessorin viranhakuun liittyviä henkilötietoja (hakijan nimi, hakijan esivalintakoesuoritus) käsittelee yliopisto/yliopistot, joka/jotka sopimuksen nojalla tuottavat esivalintakokeen laatimis- ja tarkastamispalvelun lautakunnalle. Tuomioistuinharjoitteluhakuun liittyviä henkilötietoja (hakijan nimi, hakijan hakukohteet, hakijan ansio/kokonaispisteet) käsittelee IT -alan toimija, joka kulloinkin toimii Valtorin sopimustoimittajana. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön, kuten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain niin edellyttäessä.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat

Määritellään arkistonmuodostussuunnitelmassa.

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilö-tietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut tiedot.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

9. Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista, koska tietojen käsittely perustuu tuomarinkoulutuslautakunnalle tuomioistuinlain mukaan kuuluvaan julkisen vallan käyttöön (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 17 artikla). Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa mainituista asioista.

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavirasto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 HELSINKI

Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI

Puhelinnumero: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 
Julkaistu 18.6.2018