Hallinto-oikeudet

Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. Muita tuomioistuimia ovat yleiset tuomioistuimet ja erityistuomioistuimet.


Perustuslaki edellyttää, että kaikessa julkisessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia. Henkilö tai yhteisö, joka pitää valtion tai kunnan viranomaisen päätöstä itseään koskevassa asiassa lainvastaisena, voi pääsääntöisesti valittaa siitä.

Viranomaisen on päätöksen yhteydessä ilmoitettava, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa. Osaan päätöksistä voidaan ensin hakea oikaisua, ja vasta sen jälkeen päätökseen edelleen tyytymätön voi valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit määräytyvät maakuntien aluejaon mukaisesti siten, että yhteen tuomiopiiriin voi kuulua yksi tai useampia maakuntia.

Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen perusteella, onko valituksen kohteena oleva viranomaisen päätös lainmukainen. Ellei hallinto-oikeuden ratkaisu tyydytä, voidaan useimmissa asioissa hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta: Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeus. Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomioistuimensa, Ålands förvaltningsdomstol.

Hallinto-oikeuksiin tehdään vuosittain noin 20 000 valitusta, henkilökuntaa hallinto-oikeuksissa on yhteensä noin 530.

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa hallinto-oikeuksien toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Pelkästään näiden tietojen perusteella ei välttämättä voi huolehtia hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista ilman avustajaa.