Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen

Hallinto-oikeuden päätös lähetetään valittajalle, muille asianosaisille ja asian käsittelyssä mukana olleille viranomaisille.

Hallinto-oikeuden päätöksestä saa yleensä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Useissa asiaryhmissä tarvitaan valituslupa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tällaisia asiaryhmiä ovat esimerkiksi veroasiat ja ulkomaalaisasiat sekä useat rakennusasiat. Valituslupa tarvitaan myös esimerkiksi useissa koulutusta, toimilupia tai valtionavustuksia koskevissa asioissa. 1.1.2018 lukien vaaditaan valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä sekä hallinto-oikeuden tekemissä luonto- ja lintudirektiivien lajeista johtuvissa poikkeuslupapäätöksissä.

Kun asiassa tarvitaan valituslupa, korkein hallinto-oikeus tutkii ensin, onko asiassa valitusluvan perustetta. Valituslupa myönnetään hallintolainkäyttölain perusteella, jos asiassa on ennakkopäätöksen tarve tai ilmeinen virhe taikka jos on jokin muu painava syy asiaratkaisun antamiseen. Tästä on poikkeuksia muun muassa ulkomaalaislaissa. Valituslupaa voidaan hakea samalla kirjelmällä, jolla itse valitus tehdään. Valituskirjelmässä on ilmoitettava, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää. Kun valituslupa on myönnetty, korkein hallinto-oikeus antaa valitukseen asiaratkaisun.

Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä on kielletty vain eräissä harvoissa asiaryhmissä, jolloin jatkovalitusmahdollisuutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole. Valituskielto on esimerkiksi eräissä sosiaaliasioissa.

Korkein hallinto-oikeus on ylin hallintotuomioistuin, joka viimeisenä asteena ratkaisee kysymyksen hallintopäätöksen lainmukaisuudesta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi valittaa.

Hallinto-oikeuden päätöksessä mainitaan aina jatkovalitusmahdollisuudesta, valitusluvan tarpeesta tai mahdollisesta valituskiellosta. Ellei valituskieltoa ole, päätökseen liitetään valitusosoitus, joka sisältää tarkat ohjeet valituksen tekemisestä ja valitusluvan hakemisesta.

Määräaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävälle valitukselle ja valitusluvan hakemiselle ilmenee hallinto-oikeuden päätökseen liitetystä valitusosoituksesta. Yleensä valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaantipäivän määräytyminen on selostettu valitusosoituksessa.

 
Julkaistu 2.1.2018