Hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä

Oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voidaan hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Hyvityksen tarkoituksena on korvata viivästymisen aiheuttamaa huolta ja epävarmuutta.

Mahdollisuus hyvitykseen koskee yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä riita-, hakemus- ja rikosasioista sekä 1.6.2013 alkaen myös hallintotuomioistuimissa, erityistuomioistuimissa ja valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa käsiteltäviä asioita. Hyvitystä asian käsittelyn pitkittymisestä on vaadittava pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta ennen käsittelyn päättymistä.

Arvioitaessa, onko oikeudenkäynti viivästynyt, otetaan oikeudenkäynnin keston lisäksi huomioon erityisesti asian laatu ja laajuus, asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä sekä asian merkitys asianosaiselle. Lisäksi otetaan huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuodessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti on valtion vastuulla olevasta syystä viivästynyt. Hyvitystä maksetaan enintään 10 000 euroa. Tietyin edellytyksin hyvitystä voidaan korottaa tai alentaa.

 
Julkaistu 12.4.2017