Käsittelyvaiheet hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisesti, mutta suullisten käsittelyiden ja katselmusten järjestäminen on viime vuosina yleistynyt.

Asianosaisilla ja päätöksen tehneellä viranomaisella on velvollisuus esittää asian käsittelyssä ja ratkaisussa tarvittavaa selvitystä omista vaatimuksistaan ja niiden perusteista. Hallinto-oikeus huolehtii asian selvittämisestä viran puolesta käsittelyn tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja asian laadun edellyttämässä laajuudessa.

Hallinto-oikeudessa asiat pyritään käsittelemään vireilletulojärjestyksessä. Tietyt asiat, kuten lastensuojeluun tai viranhaltijan irtisanomiseen liittyvät valitukset käsitellään kuitenkin kiireellisinä.

Kun asia on tullut vireille hallinto-oikeudessa, esittelijä valmistelee asiaa. Hallinto-oikeuksissa asioiden esittelijöinä toimivat hallinto-oikeuden esittelijät ja notaarit, joskus myös hallinto-oikeustuomarit. Esittelijä hankkii tarvittavat viranomaisten lausunnot tai selvitykset.

Asian vireilletulon jälkeen vastapuolelle varataan tilaisuus antaa selityksensä. Asiaa varten voidaan tilata myös muita asiakirjoja, esimerkiksi verovalitusta varten asianomaisen henkilön tai yhtiön edellisten vuosien veroilmoituksia. Jos valituskirjelmä tai hakemus on puutteellinen, valittajalle tai hakijalle varataan tilaisuus sen täydentämiseen.

Asian esittelijä laatii ratkaistavana olevasta asiasta ratkaisuehdotuksen. Tuomarit tutustuvat asiakirjoihin ja ratkaisuehdotukseen, jonka jälkeen asia ratkaistaan hallinto-oikeuden istunnossa.

Hallinto-oikeus harkitsee kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mitkä seikat ovat ratkaisun kannalta olennaisia. Jos päätöksen tekemiseen osallistuvat tuomarit eivät ole ratkaisusta yksimielisiä, siitä äänestetään. Istunnossa tehty ratkaisu kirjoitetaan päätökseksi, joka annetaan asianosaisille tiedoksi tarkastuksen ja allekirjoitusten jälkeen.

 
Julkaistu 12.11.2018