Lainvoimaisuustodistus

Kun asianosainen pyytää viranomaiselta häntä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, viranomainen voi ensin velvoittaa hänet hankkimaan hallinto-oikeudesta todistuksen siitä, että päätöksestä ei ole valitettu valitusaikana eli että päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Hallinto-oikeus voi antaa lainvoimaisuustodistuksen vain sellaisesta päätöksestä, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Lainvoimaisuustodistuksen voi saada, jos päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen. Päätöksen lainvoimaiseksi tulon edellytyksenä on lisäksi, että viranomainen on antanut päätöksen tiedoksi lainmukaisesti ja että päätöksen valitusaika on umpeutunut.

Todistus voidaan antaa vasta valitusajan päätyttyä. Lainvoimaisuustodistuspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle kuitenkin ennen valitusajan päättymistä. Päätöksen lainvoimaisuus merkitään asiakirjoihin, jonka jälkeen ne palautetaan hakijalle.

Lainvoimaisuustodistusta pyydettäessä on hallinto-oikeuteen toimitettava:

  • viranomaisen päätös alkuperäisenä
  • päätökseen liitetty valitusosoitus
  • tieto asian tiedoksiannosta (esim. julkipanoilmoitus, saantitodistus).

Lainvoimaisuustodistuksen hinta määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaan.

Todistuksen hallinto-oikeuden päätöksen lainvoimaisuudesta antaa tarvittaessa korkein hallinto-oikeus.

Nämä tiedot lainvoimaisuustodistuksen antamisesta ovat yleisluonteisia eikä erityistapauksia tai poikkeuksia ole selostettu. Tarkempaa tietoa saa hallinto-oikeuksien kirjaamoista.

 
Julkaistu 12.4.2017