Etusivu » Julkisuus » Asiakirjat

Asiakirjojen julkisuus

Hallintotuomioistuinten oikeudenkäyntiasiakirjat ovat yleensä julkisia, ellei julkisuuslaista tai muusta laista ilmene erityistä salassapitoperustetta.

Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat lähtökohtaisesti esimerkiksi asiakirjat, jotka koskevat turvapaikanhakijaa tai sisältävät arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista. Samoin salassa pidettäviä ovat esimerkiksi suojelupoliisin valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskevat asiakirjat.

Asianosaisella on pääsääntöisesti oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tieto vaatimuksista tai selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta saada asiakirjaa, jonka salassapidosta oikeudenkäynnissä on kyse. Myös asianosaisen tai muun oikeudenkäyntiin osallisen yhteystiedot voidaan salata, mikäli se on tarpeen esimerkiksi henkilöön kohdistuvan turvallisuusuhan vuoksi.

Asianosaisella ei ole myöskään ehdotonta oikeutta saada asiakirjaa, joka sisältää salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Hallintotuomioistuin voi salata myös viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskevat tiedot.

Muille kuin asianosaisille hallintotuomioistuin voi salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

 
Julkaistu 12.4.2017