Etusivu » Julkisuus » Suullinen käsittely

Suullisen käsittelyn julkisuus

Lähtökohta on, että asian suullinen käsittely hallintotuomioistuimessa on julkinen. Suullinen käsittely toimitetaan kuitenkin kokonaan tai osittain suljettuna, jos siinä esitetään tieto, joka on julkisuuslain tai muun lain mukaan salassa pidettävä. Tuomioistuin voi tällöinkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi päättää, että suullinen käsittely on julkinen.

Hallintotuomioistuin voi yksityisen asianosaisen pyynnöstä järjestää suullisen käsittelyn suljettuna, jos julkisesta käsittelystä on asianosaiselle haittaa ja suljettu käsittely edistää tuomioistuimen tiedonsaantia asiassa eikä tärkeä yksityinen tai yleinen etu edellytä julkista käsittelyä.

Hallintotuomioistuin voi antaa luvan suullisen käsittelyn kuvaamiseen tai muuhun taltiointiin. Lupa voidaan myöntää, jollei taltioinnista aiheudu merkittävää haittaa asianosaisen tai kuultavan yksityisyyden suojalle eikä se vaaranna hänen turvallisuuttaan eikä taltioinnista ole myöskään haittaa suullisen käsittelyn häiriöttömälle kululle.

 
Julkaistu 12.4.2017