Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolar finns i två instanser: förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen. Andra domstolar är de allmänna domstolarna och specialdomstolarna.

Grundlagen förutsätter att all utövning av offentlig makt skall bygga på lag. En person eller en sammanslutning som anser att en statlig eller kommunal myndighet har fattat ett lagstridigt beslut i ett ärende som angår honom själv, kan enligt huvudregeln överklaga beslutet.

Myndigheterna skall i samband med varje beslut meddela hur och till vem beslutet kan överklagas. Ofta kan man först söka rättelse av beslutet, och därefter kan den som fortfarande är missnöjd med beslutet överklaga det till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarnas domkretsar motsvarar landskapsindelningen, så en domkrets omfattar ett eller flera landskapen.

Förvaltningsdomstolen avgör på basis av överklagandet om det överklagade myndighetsbeslutet är lagenligt. Är man inte nöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan de flesta ärenden ytterligare överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar: Helsingfors, Tavastehus, Östra Finlands, Norra Finlands, Åbo och Vasa förvaltningsdomstolar. Dessutom har Åland sin egen förvaltningsdomstol, Ålands förvaltningsdomstol.

Cirka 20 000 beslut överklagas varje år till förvaltningsdomstolarna. Dessa domstolar har totalt cirka 530 anställda.

På dessa sidor finns allmän information om förvaltningsdomstolarnas verksamhet. Specialfall och undantag behandlas inte. Informationen är inte nödvändigtvis tillräcklig för att man skall kunna sköta ärenden vid en förvaltningsdomstol utan biträde.