Ingångssidan » Till dig som söker ändring

Att överklaga beslut hos förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolen behandlar huvudsakligen besvär över olika myndigheters beslut. Rätt att överklaga ett beslut har den som ärendet gäller, dvs. den som är part i ärendet. Kommunalbesvär kan anföras även av medlemmar av en kommun. I många lagar finns särskilt angivet vem som har besvärsrätt. Också en myndighet kan vara en part. Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål och vissa andra ärenden som den enligt lag ska behandla.

I många kategorier av ärenden får besluten överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen.

I vissa kategorier av ärenden kan man dock inte vända sig till förvaltningsdomstolen förrän ärendet har behandlats i förvaltningens eget rättelseförfarande. Till exempel i skatteärenden, kommunala ärenden och i ärenden som rör olika avgifter och ersättningar ska den som är missnöjd med beslutet först söka rättelse hos den myndighet som saken gäller. Anvisningar om rättelseförfarandet ges i myndighetens beslut.

Rättelseyrkandet tillämpas inte på ärenden som är av särskild vikt för den berörda partens rättssäkerhet då det är viktitigt att ärendet snabbt fås upp till behandling i domstolen. Sådana är till exempel ärenden som gäller att döma ut vite och ärenden som gäller hot om tvångsutförande eller avbrytande samt verkställande av detta hot.

När man överklagar ett beslut av en statlig myndighet kallas det förvaltningsbesvär och när man överklagar ett beslut av en kommunal myndighet är det i de flesta fall frågan om kommunalbesvär. Rätt att anföra förvaltningsbesvär har bara den som är part i ett ärende, dvs. den person eller sammanslutning vars rätt, intresse eller skyldighet beslutet gäller. Rätt att anföra kommunalbesvär har varje medlem i kommunen, oberoende av hur beslutet rör honom. Besvären över ett beslut av en kommunal myndighet kan också vara förvaltningsbesvär, som exempel kan nämnas besvär över beslut av kommunens byggnadstillsynsmyndighet eller socialmyndighet.

Vissa kategorier av ärenden behandlas koncentrerat i en enda förvaltningsdomstol, oberoende av den beslutande myndighetens verksamhetsort eller ändringssökandens hemort.

Om myndighetens beslut får överklagas, fogas till det en besvärsanvisning, där det förklaras hur beslutet kan överklagas. Av anvisningen framgår inom vilken tid besvären ska lämnas in, till vilken besvärsmyndighet, t.ex. vilken förvaltningsdomstol, besvären ska riktas och till vilken myndighet besvären ska skickas. Om det i samband med ett beslut inte har getts någon besvärsanvisning är det skäl att fråga myndigheten om orsaken till detta.

Förvaltningsdomstolen behandlar också förvaltningstvistemål. En förvaltningstvist är ett ärende som gäller en offentligrättslig skyldighet eller rättighet som inte kan avgöras genom ett ensidigt beslut av en myndighet. Ett förvaltningstvistemål anhängiggörs genom ansökan. Förvaltningstvistemål kan gälla t.ex. återkrav av bidrag eller organisering av eller kostnaderna för hälsovårdstjänster.

Vissa myndighetsbeslut måste fastställas av förvaltningsdomstolen för att träda i kraft. Till denna grupp av underställningsärenden hör bland annat beslut i samband med vård oberoende av egen vilja. I dessa fall skickar myndigheten själv in beslutet till förvaltningsdomstolen, dvs. underställer det, och ber domstolen fastställa beslutet.

Skatteförvaltningen

 
Publicerad 12.4.2017