Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Förvaltningsdomstolens beslut skickas till ändringssökanden, övriga parter och de myndigheter som deltagit i behandlingen.

En part som inte är nöjd med förvaltningsdomstolens beslut får i allmänhet överklaga det hos högsta förvaltningsdomstolen.

I många kategorier av ärenden krävs tillstånd att överklaga ett beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.Till dessa ärenden hör bland annat skatteärenden och utlänningsärenden samt flera byggnadsärenden. Besvärstillstånd krävs också till exempel i många ärenden som rör utbildning, tillstånd för verksamhet eller statsunderstöd. Från och med den 1 januari 2018 krävs besvärstillstånd vid anförande av besvär i nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen samt vid besvär över undantagsbeslut som en förvaltningsdomstol meddelat med anledning av de arter som nämns i habitatdirektivet och fågeldirektivet.

När det krävs ett besvärstillstånd, ska högsta förvaltningsdomstolen först pröva om det finns någon grund för ett besvärstillstånd. Besvärstillstånd beviljas med stöd av förvaltningsprocesslagen om det i saken finns behov av prejudikat, om det skett ett uppenbart fel eller om det föreligger något annat vägande skäl att få ett avgörande i sak. Det finns vissa undantag till detta bland annat i utlänningslagen. Ansökan om besvärstillstånd kan göras genom samma skrivelse som själva besvären. Av besvärsskriften ska framgå anledningen till varför ett besvärstillstånd borde beviljas. När tillståndet har beviljats, meddelar högsta förvaltningsdomstolen ett avgörande i besvärsfrågan.

För ytterst få kategorier av ärenden gäller det besvärsförbud. Då finns det ingen möjlighet till fullföljd i högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsförbud gäller bl.a. i vissa socialärenden.

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta juridiska instansen som avgör förvaltningsbeslutens lagenlighet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas.

I förvaltningsdomstolens beslut uppges alltid vilka möjligheter det finns till fullföljd, om besvärstillstånd behövs eller om ett eventuellt besvärsförbud gäller. Om inget besvärsförbud finns, fogas till beslutet en besvärsanvisning som innehåller noggranna anvisningar om hur besvär inlämnas och besvärstillstånd söks.

Tidsfristen för besvär och ansökan om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen framgår av den besvärsanvisning som fogats till förvaltningsdomstolens beslut. I allmänhet är besvärstiden 30 dagar från delgivningsdagen. Hur delgivningsdagen bestäms förklaras i besvärsanvisningen.

 
Publicerad 2.1.2018