Ingångssidan » Till dig som söker ändring » Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

En part kan få gottgörelse i pengar av staten om rättegången oskäligt fördröjs. Syftet med gottgörelsen är att kompensera en part för den oro och osäkerhet som orsakats till följd av dröjsmål vid rättegången.

Möjligheten till gottgörelse gäller tvistemål, ansökningsärenden och brottmål som behandlas i de allmänna domstolarna och från och med den 1 juni 2013 även ärenden som behandlas i förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna och besvärsnämnder som handlägger besvärsärenden. Gottgörelse för dröjsmål ska yrkas vid den allmänna domstol som behandlar huvudsaken innan behandlingen av ärendet har avslutats.

Vid bedömningen av huruvida en rättegång har fördröjts ska utöver rättegångens längd särskilt beaktas målets eller ärendets natur och omfattning, hur parterna, myndigheterna och domstolar har agerat under rättegången och sakens betydelse för parten. Dessutom beaktas Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis.

Gottgörelsens belopp är 1 500 euro för varje år som rättegången har fördröjts av orsaker som staten är ansvarig för. Gottgörelsen är högst 10 000 euro. Under vissa förutsättningar kan gottgörelsen sättas ned eller höjas.

 
Publicerad 12.4.2017