Behandlingen i förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolen avgörs ärendena huvudsakligen skriftligt, men under de senaste åren har det blivit mera allmänt att det ordnas muntlig förhandling och förrättas syn.

Parterna och den myndighet som fattat beslut i ärendet är skyldiga att framlägga sådan utredning om sina anspråk och grunderna för sitt yrkande som är nödvändig med tanke på behandlingen och avgörandet av ärendet. Förvaltningsdomstolen ombesörjer på tjänstens vägnar utredning i ärendet i den utsträckning som en objektiv och rättvis behandling av ärendet och sakens natur förutsätter.

I förvaltningsdomstolen behandlas ärendena såvitt möjligt i den ordning de anhängiggjorts. Vissa ärenden, som besvär i samband med barnskydd eller uppsägning av tjänsteinnehavare, behandlas dock som brådskande.

När ett ärende har anhängiggjorts i förvaltningsdomstolen, bereds ärendet av föredraganden. Ärenden föredras vid förvaltningsdomstolarna av förvaltningsdomstolarnas föredragande och notarier, ibland verkar också förvaltningsrättsdomarna som föredragande. Föredraganden inhämtar de utlåtanden eller utredningar som behövs av olika myndigheter.

När ett ärende har blivit anhängigt ges motparten tillfälle att komma med en förklaring. Också andra handlingar kan beställas i ärendet, till exempel i skattebesvär den berörda personens eller sammanslutningens skattedeklarationer för tidigare år. Om besvärsskriften eller ansökan är bristfällig, ges ändringssökanden eller sökanden tillfälle att komplettera den.

Föredraganden uppgör ett förslag till avgörande i ärendet.

Domarna gör sig förtrogna med handlingarna och förslaget, och därefter avgörs ärendet vid förvaltningsdomstolens sammanträde.

Förvaltningsdomstolen överväger alla framkomna omständigheter och beslutar vilka omständigheter som är väsentliga för avgörandet. Om de domare som deltar i beslutet inte är eniga om avgörandet, röstar de. Avgörandet vid sammanträdet antecknas som beslut, och detta delges parterna sedan det granskats och undertecknats.

 
Publicerad 12.11.2018