Lagakraftsbevis

När en part begär verkställighet av ett beslut som gäller honom eller henne kan myndigheten ålägga parten att hos förvaltningsdomstolen begära ett bevis om att beslutet inte har överklagats inom besvärstiden, dvs. att beslutet har vunnit laga kraft.

Förvaltningsdomstolen kan utfärda lagakraftsbevis enbart över sådana beslut som kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Ett lagakraftsbevis kan utfärdas om beslutet inte har överklagats hos förvaltningsdomstolen. För att beslutet kan vinna laga kraft förutsätts dessutom att myndigheten har delgivit beslutet enligt lag och att besvärstiden har gått ut.

Beviset kan utfärdas först efter besvärstidens utgång. Begäran om lagakraftsbevis och handlingar som hänför sig till den kan dock sändas till förvaltningsdomstolen innan besvärstiden går ut. I handlingarna antecknas att beslutet vunnit laga kraft och därefter återlämnas de till sökanden.

Vid begäran om lagakraftsbevis ska till förvaltningsdomstolen sändas

• myndighetens beslut i original

• besvärsanvisningen som fogats till beslutet

• intyg över delgivning (t.ex. informationsmeddelandet eller mottagningsbeviset)

• Avgiften för lagakraftsbeviset fastställs enligt statsrådets förordning

Lagakraftsbevis över förvaltningsdomstolens beslut utfärdas vid behov av högsta förvaltningsdomstolen.

På denna sida finns enbart allmän information om utfärdande av lagakraftsbevis och här har man inte redogjort för specialfall eller undantag. Ytterligare upplysningar om detta ges av förvaltningsdomstolarnas registratorskontor.

 
Publicerad 12.4.2017