Ingångssidan » Till dig som söker ändring » Muntlig förhandling

Muntlig förhandling

Muntliga förhandlingar ordnas på domstolens eget initiativ eller på någon parts begäran.

Ändringssökanden eller motparten kan begära att förvaltningsdomstolen ordnar en muntlig förhandling när den prövar besvären. Som motivering till begäran ska anges anledningen till varför en skriftlig behandling är otillräcklig och vilka utredningar som kommer att läggas fram vid den muntliga förhandlingen.

Förvaltningsdomstolen ska i regel ordna en muntlig förhandling om den berörda parten begär det. En muntlig förhandling behöver dock inte ordnas om yrkandet i besvärsskriften inte alls kan tolkas eller om det förkastas direkt. En muntlig behandling behöver inte heller ordnas om den uppenbart inte är nödvändig.

Om en skriftlig vittnesberättelse av privat natur åberopas i ärendet, ska vittnet höras muntligen bara om det enligt domstolens uppfattning är nödvändigt för att utreda ärendet.

När det gäller frågor som kräver särskild kompetens, kan man vid behov under rättegången höra sakkunniga personligen.

Till den muntliga förhandlingen kallar förvaltningsdomstolen in parterna, en företrädare för den myndighet som fattat det överklagade beslutet och de övriga personer som domstolen anser att behöver höras. Parterna får anlita ombud eller biträden.

Vid en muntlig förhandling ger parterna och myndigheterna först sin uppfattning om det överklagade beslutet och besvären som gjorts för att ändra beslutet. Domstolsmedlemmarna kan då komma med frågor. Därefter hör man vanligen vittnen som parterna eller domstolen har åberopat. Före den muntliga förhandlingen ska parterna meddela domstolen vilka vittnen de åberopat. Domstolen kallar också in vittnen om den inte överenskommit med parterna att parterna kallar in vittnena.

Vid en muntlig förhandling kan göras avgöranden i ärendet, men själva huvudfrågan avgörs inte omedelbart efter den muntliga förhandlingen.

En muntlig förhandling ersätter inte det skriftliga rättegångsmaterialet utan kompletterar det. Därför finns det inte någon anledning att vid en muntlig förhandling nybehandla något annat material än sådant om vilket det råder delade meningar eller om vilket man vill få närmare utredning.

Förvaltningsdomstolen kan begränsa en muntlig förhandling till exempel så att vid förhandlingen behandlas endast vissa delar av ärendet.

De ärenden som behandlas i förvaltningsdomstolen är ofta sådana att de är belagda med tystnadsplikt. Till dessa ärenden hör bl.a. socialärenden, beskattningsärenden, mentalvårdsärenden eller asylärenden. Då sker den muntliga förhandlingen bakom stängda dörrar, vilket innebär att allmänheten inte har tillträde till förhandlingen.

 
Publicerad 12.4.2017