Ingångssidan » Till dig som söker ändring » Besvärens inverkan på verkställigheten

Besvärens inverkan på verkställigheten

I regel kan myndighetens beslut inte verkställas innan besvärstiden har löpt ut eller besvären över beslutet har avgjorts slutgiltigt. Med andra ord måste ett beslut ha fått laga kraft för att kunna verkställas.

Det finns dock i lagstiftningen många undantag från huvudregeln. Bland annat skatter och offentliga avgifter debiteras normalt trots besvär. Också i kommunala ärenden är huvudregeln att ett beslut kan verkställas även om det har överklagats.

Ändringssökanden kan dock alltid när han överklagar ett beslut begära att förvaltningsdomstolen förbjuder eller avbryter verkställigheten. Då förbjuds eller avbryts till exempel utsökningen av skatter eller avgifter, om inte besvären är uppenbart ogrundade.

Förvaltningsdomstolen kan också på eget initiativ förbjuda eller avbryta verkställigheten eller bestämma någonting annat om verkställigheten, och då ges avgörandet i själva huvudfrågan senare separat.

 
Publicerad 12.4.2017