Ingångssidan » Offentlighet » Rättegångshandlingar

Offentlighet för rättegångshandlingar

Rättegångshandlingar i förvaltningsdomstolar är i allmänhet offentliga, om inte annat följer av särskilda sekretessbestämmelser i offentlighetslagen eller någon annan lag.

Rättegångshandlingar som ska hemlighållas är t.ex. handlingar som gäller en asylsökande eller som innehåller känsliga uppgifter om omständigheter som har samband med någons privatliv, hälsotillstånd eller handikapp eller med socialvård. Också t.ex. skyddspolisens handlingar som gäller upprätthållande av statens säkerhet ska hemlighållas.

En rättegångspart har i regel rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna ta del av yrkanden och utredningar som kan påverka behandlingen av hans eller hennes ärende.

En part har dock inte rätt att ta del av en sådan handling vars offentlighet rättegången gäller. Också kontaktinformation som hänför sig till en part eller annan person som deltar i rättegången kan hemlighållas, till exempel om utlämnandet av uppgifter skulle kunna äventyra säkerheten för personen i fråga.

En part har inte heller någon ovillkorlig rätt att ta del av en handling, när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse. Förvaltningsdomstolen kan också hemlighålla uppgifter som gäller yrkeshemligheter i en annan anbudsgivares anbud i en anbudstävling som har ordnats av en myndighet.

När det gäller någon annan än en part, kan förvaltningsdomstolen utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur rättegångshandlingar i den utsträckning det behövs för att säkerställa en rättvis rättegång eller något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

 
Publicerad 12.4.2017