Ingångssidan » Offentlighet » Muntlig förhandling

Offentlighet vid muntlig förhandling

Det utgås från att den muntliga förhandlingen i förvaltningsdomstolen är offentlig. Muntlig förhandling hålls dock helt eller till behövliga delar utan att allmänheten är närvarande, om uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller enligt någon annan lag läggs fram vid den muntliga förhandlingen. Förvaltningsdomstolen kan dock bestämma att den muntliga förhandlingen även i dessa fall ska vara offentlig, om detta behövs för att säkerställa en rättvis rättegång.

Dessutom kan förvaltningsdomstolen, om inte något viktigt allmänt eller enskilt intresse förutsätter offentlig förhandling, på begäran av en enskild rättegångspart ordna muntlig förhandling utan att allmänheten är närvarande, om offentlig förhandling skulle medföra särskild olägenhet för parten och förhandling inom stängda dörrar främjar förvaltningsdomstolens möjlighet att få upplysningar i ärendet.

Förvaltningsdomstolen kan tillåta fotografering och bandning samt annan bild- och ljudupptagning vid en offentlig muntlig förhandling. Tillstånd kan beviljas, om upptagningen inte medför betydande olägenhet i fråga om integritetsskyddet för en part eller någon annan som ska höras eller äventyrar deras säkerhet och upptagningen eller överföringen inte försvårar en ostörd muntlig förhandling.

 
Publicerad 12.4.2017