Andra avgifter


Intygsavgifter

Intyg som utfärdas på beställning 31 euro.

Om det behövs en kopia för att upprätta ett intyg, tas det dessutom ut en kopieringsavgift.

Utdrags- och kopieringsavgifter

Styrkt utdrag eller kopia 2,50 euro per sida, av part högst 89 euro/handling

Obestyrkta kopior 60 cent (A4) per sida eller 1,20 euro (A3) per sida , av part högst 89 euro/handling

För utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver särskilda åtgärder tas ut 3,60 euro per sida, av part högst 186 euro/handling

För ett utdrag eller en kopia som sammanställs på begäran av en beställning tas alltid minst 10 euro ut i avgift.

Telefax

Intyg: intygsavgift

Kopia: kopieringsavgift

För en skannad handling som sänds per e-post tas avgift ut så som för en handling som sänds per telefax.

Ljud- eller videoinspelning eller upptagning

Band- eller upptagningskostnader + 28 euro

Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas för varje full timme som överskrider två timmar 23 euro ut i expeditionsavgift, dock högst 564 euro.


Andra avgifter och särskilda kostnader


Ed och försäkran

För mottagande av ed eller försäkran tillsammans med de intyg som ges över detta tas det ut 100 euro.

Delgivning

Delgivning jämte det bevis som ges över delgivningen 80 euro, också delgivningsförsök

Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen.

Delgivning av en handling till utlandet 80 euro

Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen.

Kostnader för kungörelser

Avgiftsbelagt ärende, där domstolen svarar för kungörelsen av ärendet i officiella tidningen eller någon annan tidning, 175 euro.

Avgiften för att ta fran uppgifter

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i motsvarighet till de orsakade kostnaderna av den som tagit fram uppgiften.


Borgerlig vigsel

avgiftsfri under normal tjänstetid och på tjänstestället

250 euro utanför tjänstetid

150 euro under tjänstetid, men utanför tjänstestället

dessutom uttas en ersättning för vigselförrättarens resekostnader

 
Publicerad 31.12.2018