Etusivu » Muutoksenhakijalle

Hallinto-oikeuteen valittaminen

Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen. Kunnallisvalituksen voi tehdä myös kunnan jäsen. Useissa laeissa on erikseen määritelty, kenellä on valitusoikeus. Myös viranomainen voi olla asianosaisen asemassa. Hallinto-oikeus käsittelee myös hallintoriita-asioita ja eräitä muita sen käsiteltäviksi säädettyjä asioita.

Useissa asioissa valituksen saa tehdä suoraan hallinto-oikeudelle. Joissakin asiaryhmissä asiasta ei kuitenkaan voi valittaa hallinto-oikeudelle ennen kuin valitus on käsitelty hallinnon omassa oikaisumenettelyssä. Esimerkiksi veroasioissa, kunnallisasioissa sekä erilaisia maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa on viranomaisen ratkaisuun tyytymättömän ensin haettava asianomaiselta viranomaiselta päätöksen oikaisemista. Ohjeet oikaisumenettelystä annetaan viranomaisen päätöksessä.

Oikaisuvaatimus ei ole käytössä asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa on tärkeää saada asia nopeasti tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi uhkasakon tuomitsemista ja teettämis- tai keskeyttämisuhan täytäntöönpanoa koskevat asiat sekä elinkeinolupa-asiat.

Valitukset valtion viranomaisten päätöksistä ovat hallintovalituksia ja kunnan viranomaisten päätöksistä pääosin kunnallisvalituksia. Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen eli sellainen henkilö tai yhteisö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta päätös koskee. Kunnallisvalituksessa valittamaan on oikeutettu jokainen kunnan jäsen riippumatta siitä, millä tavoin päätös häntä koskee. Valitus kunnan viranomaisen päätöksestä voi olla myös hallintovalitus, kuten valitus kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tai sosiaaliviranomaisen päätöksestä.

Eräiden asiaryhmien asioiden käsittely on keskitetty vain yhteen hallinto-oikeuteen riippumatta siitä, missä päätöksen tehneen viranomaisen toimipaikka tai valittajan kotipaikka ovat .

Jos viranomaisen päätöksestä saa valittaa, siihen on liitetty valitusosoitus eli ohje valituksen tekemistä varten. Valitusosoituksesta käy ilmi valitusaika ja se mille valitusviranomaiselle, esimerkiksi mille hallinto-oikeudelle valitus on tehtävä ja mille viranomaiselle valitus on toimitettava. Ellei päätöksessä ole valitusosoitusta, syytä siihen kannattaa tiedustella kyseiseltä viranomaiselta.

Hallinto-oikeus käsittelee myös hallintoriita-asioita. Hallintoriita on asia, joka koskee sellaista julkisoikeudellista velvoitetta tai oikeutta, josta viranomainen ei voi yksipuolisella päätöksellään määrätä. Hallintoriita tulee vireille hakemuksella. Hallintoriita-asia voi koskea esimerkiksi avustuksen takaisinperintää tai terveyspalvelujen järjestämistä tai niiden kustannuksia.

Tietyt viranomaisten päätökset edellyttävät voimaan tullakseen hallinto-oikeuden vahvistamista. Tällaisten alistusasioiden ryhmään kuuluu muun muassa tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyviä päätöksiä. Tällöin viranomainen oma-aloitteisesti alistaa eli toimittaa päätöksensä hallinto-oikeudelle ja pyytää tältä päätöksensä vahvistamista.

 
Julkaistu 12.4.2017