Kuinka valitetaan?

Hallintoasiassa tehtyyn viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen. Viranomainen ilmoittaa päätöksen yhteydessä, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti.

Valittaja voi laatia valituskirjelmänsä itse tai käyttää sen laatimisessa avustajaa. Valittaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemään valituksen puolestaan. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valittajan antama valtakirja.

Valituskirjelmä

Valitus voi olla vapaamuotoinen. Siitä on kuitenkin aina selvittävä:

1. Mitä päätöstä valitus koskee

Valituskirjelmässä on ilmoitettava, mihin päätökseen haetaan muutosta.

2. Vaadittu muutos

Valituksessa on kerrottava, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi, jotta hallinto-oikeus voi antaa ratkaisun juuri siihen päätöksen osaan, jota valittaja pitää virheellisenä. Muutoinkin valitus tulee tehdä mahdollisimman selkeästi.

3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Perusteet voi esittää vapaamuotoisesti ja niiden avulla valittajan on pyrittävä osoittamaan vaatimuksensa oikeaksi.

4. Valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Myös sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa.

5. Allekirjoitus

Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoituksella tarkoitetaan omakätistä nimen kirjoittamista.

Liitteet

Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituksen määräaika ja toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen tulee toimittaa hallinto-oikeudelle säädetyssä määräajassa, jotta valitus tulee vireille. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa ja sähköpostitse lähetettäviä asiakirjoja. Myöhästynyt valitus jätetään tutkimatta.

Valittaja tai hänen edustajansa voi tuoda valituskirjelmän hallinto-oikeuden kirjaamoon tai lähettää sen postitse. Oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan toimittaa tuomioistuimelle myös telekopiona tai sähköpostina. Lisätietoja on sivulla Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa. Hallinto-oikeuksien sähköpostiosoiteet löytyvät yhteystietosivulta.

Valituksen Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa.

Valituksen täydentäminen

Jos valitus on puutteellinen, valittajalle varataan tilaisuus määräajassa täydentää sitä. Jos valittaja ei täydennä puutteellisuuksia riittävällä tavalla asetetussa määräajassa, voidaan epätäydellinen valitus jättää tutkimatta.

 
Julkaistu 14.6.2018