Suullinen käsittely

Suullinen käsittely järjestetään asianosaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen omasta aloitteesta.

Valittaja tai hänen vastapuolensa voi pyytää hallinto-oikeutta toimittamaan valitusta tutkittaessa suullisen käsittelyn. Pyyntö on perusteltava esittämällä, miksi kirjallinen käsittely on riittämätön ja mitä selvitystä suullisessa käsittelyssä tultaisiin esittämään.

Hallinto-oikeuden on yleensä toimitettava suullinen käsittely, jos asianosainen sitä pyytää. Suullinen käsittely voidaan kuitenkin jättää toimittamatta, jos valituksessa esitettyä vaatimusta ei voida lainkaan tutkia tai jos se hylätään heti. Suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta myös, jos se on ilmeisen tarpeeton.

Jos asiassa vedotaan yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen, todistajaa kuullaan suullisesti vain, jos se on tuomioistuimen käsityksen mukaan tarpeen asian selvittämiseksi.

Oikeudenkäynnissä voidaan tarvittaessa kuulla henkilökohtaisesti myös asiantuntijaa erityistä asiantuntemusta vaativasta kysymyksestä.

Hallinto-oikeus kutsuu suulliseen käsittelyyn asianosaiset, valituksenalaisen päätöksen tehneen viranomaisen edustajan ja muut henkilöt, joiden kuulemista pidetään tarpeellisena. Asianosainen saa käyttää asiamiestä tai avustajaa.

Suullisessa käsittelyssä asianosaiset ja viranomaiset esittävät yleensä aluksi tuomioistuimen jäsenille käsityksensä valituksen kohteena olevasta päätöksestä ja sen muuttamiseksi tehdystä valituksesta. Tuomioistuimen jäsenet voivat tällöin esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen tavallisesti kuullaan osapuolten tai tuomioistuimen nimeämiä todistajia. Osapuolten on syytä ilmoittaa nimeämänsä todistajat tuomioistuimelle ennen suullista käsittelyä. Tuomioistuin huolehtii myös todistajien kutsumisesta, jollei ole sovittu, että osapuolet huolehtivat todistajien kutsumisesta.

Suullisessa käsittelyssä voidaan tehdä asian käsittelyyn liittyviä ratkaisuja, mutta itse pääasiaa ei ratkaista välittömästi suullisen käsittelyn päätyttyä.

Suullinen käsittely ei syrjäytä kirjallista oikeudenkäyntiaineistoa vaan täydentää sitä. Suullisessa käsittelyssä ei ole sen vuoksi tarpeen käsitellä uudestaan muuta kuin sellainen aineisto, josta ollaan erimielisiä tai josta halutaan esittää tarkempaa selvitystä.

Hallinto-oikeus voi rajoittaa suullista käsittelyä esimerkiksi niin, että siinä käsitellään vain osaa asiasta.

Hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat ovat usein sellaisia, joissa on säädetty salassapitovelvollisuus. Näitä ovat mm. sosiaaliasioita, verotusta, mielenterveyttä tai turvapaikkaa koskevat asiat. Tällöin suullinen käsittely toimitetaan suljetuin ovin eli suulliseen käsittelyyn ei päästetä yleisöä.

 
Julkaistu 12.4.2017