Muut maksut


Todistusmaksut

Tilauksesta annettava todistus 31 euroa.

Jos todistuksen laatimista varten joudutaan valmistamaan jäljennös, peritään lisäksi jäljennösmaksu.

Ote- ja jäljennösmaksut

Oikeaksi todistettu ote tai jäljennös 2,50 euroa/sivu, asianosaiselta enintään 89 euroa/asiakirja

Kopio, oikeaksi todistamaton 60 senttiä/sivu (A4-koko) tai 1,20 euro/sivu (A3-koko), asianosaiselta enintään 89 euroa/asiakirja

Erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä 3,60 euroa/sivu, asianosaiselta enintään 186 euroa/asiakirja.

Tilauksesta valmistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään 10 euroa tilausta kohden.

Telekopiot

Jäljennös: jäljennösmaksu

Todistus: todistusmaksu

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse sama maksu kuin telekopiona toimitettavasta asiakirjasta.

Ääni- tai kuvanauhoite tai tallenne

Nauha- tai tallennekustannukset + 28 euroa

Jos toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 23 euroa, kuitenkin enintään 564 euroa.


Muita maksuja ja erillisiä kustannuksia


Valat ja vakuutukset

Valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään 100 euroa.

Tiedoksianto

Tiedoksianto ja siitä annettava todistus 80 euroa, myös tiedoksiantoyritys

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

Asiakirjan tiedoksianto ulkomaille 80 euroa

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

Kuulutuskustannukset

Maksullinen asia, jossa tuomioistuin huolehtii asian kuuluttamisesta virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä, 175 euroa.

Tiedon esille hakemisesta perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.Siviilivihkiminen

Maksuton virka-aikana ja virkapaikalla

250 euroa virka-ajan ulkopuolella

150 euroa virka-aikana mutta virkapaikan ulkopuolella

Lisäksi vihkijälle aiheutuneet matkakustannusten korvaukset

 
Julkaistu 4.1.2019