Ingångssidan » Olika kategorier av ärenden

Olika kategorier av ärenden

De besvär, förvaltningstvistemål och underställningsärenden som behandlas i förvaltningsdomstolen har på basis av ärendenas art indelats i kategorier, som huvudsakligen behandlas vid alla förvaltningsdomstolar. Ärendena i vissa kategorier behandlas dock centraliserat vid en enda förvaltningsdomstol.

  • Helsingfors förvaltningsdomstol behandlar bland annat alla ärenden som gäller mervärdesskatt och tullar.
  • Vasa förvaltningsdomstol behandlar överklagade beslut om tillstånd och ålägganden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen.
  • Tavastehus förvaltningsdomstol behandlar ändringssökande i anslutning till egentliga jordbruksstöd, stöd för landsbygdsutveckling och jordbrukets strukturstöd.
  • Norra Finlands förvaltningsdomstol behandlar sökande av ändring i stödfrågor som rör renhushållning och naturnäringar samt i vissa frågor som avgörs med stöd av skoltlagen.

Nedan exempel på de mest allmänna ärenden i de olika kategorierna. Listan är inte uttömmande.

Statsrätt och allmän förvaltning

Handlingars offentlighet och datasekretess, pass-, befolkningsdata- och namnärenden, förmyndarmyndighetens intressebevakning, rättshjälpsbeslut, rättegångsavgifter, fångvård, arbetskraftsärenden, brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskydd, ärenden som gäller skjutvapen, tillstånd till lotterier och penninginsamlingar, medborgarskapsärenden

Kommunala ärenden

Överklagade beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna, besvär över samkommunernas beslut samt övriga kommunala ärenden.

Kyrkoärenden

Besvär över beslut som fattats av domkapitlet och stiftsfullmäktige samt församlingen och kyrkliga samfälligheter och andra kyrkobesvär.

Utlänningsärenden

Uppehållstillstånd, utvisning, avvisning och asylärenden.

Markanvändnings- och byggärenden

Planärenden, byggnads- och undantagslov, byggnadsförbud och åtgärdsbegränsning, tomtindelning, gator och allmänna områden, avgöranden som gäller planeringsbehov, miljövård och underhåll av byggnader.

Väg- och fastighetsärenden

Frågor som gäller allmänna vägar samt inlösnings- och förköpsrätt till fastighet

Miljöskydd och miljötillstånd

Miljötillstånd, hälsokontroll, avfallshantering, bekämpande av oljeskador, miljöskatt och –avgift, miljöfarliga ämnen, ärenden enligt lagen om utsläppshandel, terräng- och vattentrafik

Vattenhushållning

Ärenden enligt vattenlagen

Naturvård

Ärenden enligt naturvårdslagen, djurskydd, marksubstansfrågor, fornminnen, byggnadsskydd

Socialfrågor

Utkomststöd, omhändertaganden och andra barnskyddsärenden, underhållstrygghet, specialomsorg om utvecklingsstörda, handikappservice, missbrukarvård, stöd för närståendevård mentalvård, barndagvård, ersättning av socialvårdens kostnader och kundavgifter.

Hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbete, mentalvård, hälsovård, sjukvård, livsmedelstillsyn, ersättning av sjukvårdens kostnader och kundavgifter

Läkemedel och apoteksväsendet

Apotekstillstånd

Juridiska personer och industriell äganderätt

Handels- och föreningsregisterärenden, varumärkesärenden

Näringsärenden

Tillsyn över finansmarknaden, försäkringsverksamheten, livsmedelshandel, explosiva ämnen, förmedling av fastigheter och bostäder, inkvarterings- och förplägnadsrörelser, serveringstillstånd

Jord- och skogsbruk

Skogsbruk, växtskydd, renhushållning, jakt och fiske

Europeiska unionens strukturfonders stöd

Trafik och kommunikation

Körkort och andra körtillstånd, bilskola, professionell trafik med motorfordon, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, hastighets- och viktbegränsningar samt hastighetstävlingar, besiktning och registrering av fordon, parkeringsbot, överlastavgift, kollektivtrafikens kontrollavgifter, avgiften för flyttning av fordon, televisionsavgifter, datakommunikation

Beskattning

Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, förskottsuppbörd och socialskyddsavgifter, fastighetsskatt, mervärdesskatt, fordonsskatter och -avgifter, tullar och acciser, arvs- och gåvoskatt, lotteriskatt, stämpelskatt, överlåtelseskatt

 
Publicerad 11.4.2017