Hur överklagar man?

Den som är missnöjd med myndighetens beslut i ett förvaltningsärende kan anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen. Myndigheterna ska i samband med sina beslut meddela hur och var beslutet kan överklagas. Besvären till förvaltningsdomstolen ska vara skriftliga.

Ändringssökanden kan upprätta besvärsskriften själv eller anlita ett biträde. Ändringssökanden kan också befullmäktiga ett ombud att sköta besvären för hans räkning. Ombudet ska, om han inte är advokat eller offentligt rättsbiträde, foga en fullmakt av ändringssökanden till besvären.

Besvärsskrift

Besvärsskriften kan formuleras fritt. I den ska dock alltid anges

1. Vilket beslut besväret gäller

I besvärsskriften ska anges vilket beslut som överklagas.

2. Vilka ändringar som yrkas

För att förvaltningsdomstolen ska kunna ge ett avgörande på just den del av beslutet som ändringssökanden anser vara felaktig, bör det av besvärsskriften framgå till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas. Även i övrigt ska besvären vara så entydiga som möjligt.

3. De grunder på vilka ändring yrkas

Motiveringen kan vara fritt formulerad och ändringssökanden ska visa att yrkandet är berättigat.

4. Ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation

I besvärsskriften ska anges ändringssökandens namn och hemkommun samt kontaktinformation, dvs. adress och telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan ställas till ändringssökanden. Också e-postadress kan anges.

5. Underskrift

Ändringssökanden eller dennes lagliga företrädare ska underteckna besvären. Om ändringssökanden har befullmäktigat ett ombud att sköta besvären för hans eller hennes räkning, räcker det med ombudets underskrift. Med underskrift förstås här en egenhändig namnteckning.

Bilagor

Till besvärsskriften ska fogas

1. Det beslut i vilket ändring söks genom besvär samt besvärsanvisningen som fogats till beslutet i original eller kopia

2. Intyg över vilken dag beslutet har delgivits, t.ex. kopia av mottagningsbeviset, eller annan utredning över när besvärstiden har börjat

3. De handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har ställts till myndigheten

4. Ombudets fullmakt, om inte ombudet är advokat eller offentligt rättsbiträde

Besvärstid och inlämnande av besvär

Till besvärsskriften ska förutom det överklagade beslutet även fogas ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning om när besvärstiden börjar. Denna behövs för att man ska kunna utreda om besvären har anhängiggjorts i förvaltningsdomstolen inom utsatt tid. För att besvären ska bli anhängiggjorda måste besvärshandlingarna vara inlämnade till förvaltningsdomstolen före kl. 16.15 på besvärstidens sista dag. Detta gäller även dokument som sänds via e-tjänsten eller per e-post. Försenade besvär avvisas.

Ändringssökanden eller hans företrädare kan lämna in besvärsskriften till förvaltningsdomstolens registratorskontor eller skicka in den per post. Rättegångshandlingar kan inlämnas till domstolen också per fax och e-post. Mera om detta på sidan Kontakter med rättsväsendets ämbetsverk. Förvaltningsdomstolarnas e-postaddresser finns på sidan Förvaltningsdomstolarna - Kontaktinformation.

Besvär kan lämnas in till Helsingfors, Tavastehus, Östra Finlands, Norra Finlands, Åbo och Vasa förvaltningsdomstolar även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Komplettering av besvär

Om besvären är bristfälliga, ges ändringssökanden tillfälle att komplettera dem inom den utsatta tiden. Om bristerna inte på ett tillfredsställande sätt kompletteras tillräckligt inom utsatt tid, kan de ofullständiga besvären avvisas.

 
Publicerad 14.6.2018