Ingångssidan » Avgifter » Huvuddragen i avgiftssystemet

Huvuddragen i avgiftssystemet


Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter tas ut som ersättning för behandlingen av ett mål eller ärende och för de åtgärder som vidtagits i en domstol. I avgiften ingår ersättning för expedition som ges i ett mål eller ärende och som innehåller ett avgörande, ett uppskovsbeslut eller ett interimistiskt beslut. I avgiften ingår även ersättning för andra åtgärder som myndigheten har vidtagit i samband med behandlingen av målet eller ärendet, om det inte föreskrivs särskilt om den avgift eller kostnadsersättning som ska tas ut för dessa åtgärder. Domstolsavgift tas i regel ut även då käromålet, besväret eller ansökningen återkallas.

Vissa ärenden behandlas avgiftsfritt enligt lag . Sådana är till exempel i första domstolsinstans brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal.

Utdragsavgiften, kopieringsavgiften och intygsavgiften tas ut för handlingar som beställs separat, om inte avgiftsfrihet har förordnats särskilt. Till exempel för expeditioner till målsäganden i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal tas ingen avgift ut.

Kostnader som tas ut separat är kostnaderna för kungörelser i officiella tidningen eller andra tidningar. I vissa ansökningsärenden ingår kostnaderna för kungörelse (s.k. tabellkungörelser) i avgiften och tas då inte ut separat. Om en part har försummat sin plikt att lämna in kopior, framställs de på partens bekostnad. För ljud- och videoinspelningar och andra upptagningar tas kostnaderna för bandet eller upptagningen och expeditionskostnaderna ut hos beställaren. Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas de debiterade avgifterna, arvodena och kostnaderna ut till sitt fulla belopp.

Betalningsskyldig är den som har anhängiggjort ett ärende (käranden eller svaranden), i fullföljdsärenden den som söker ändring och i fråga om andra prestationer beställaren.

Den som har beviljats rättshjälp är befriad från betalningsskyldighet. Vissa parter är också befriade från betalningsskyldighet. Sådana är till exempel polis-, förundersöknings-, åklagar- och utsökningsmyndigheterna.

Avgifterna tas ut efter utförd prestation. Avgifterna kan betalas kontant i domstolens kansli. Också handlingarna kan skickas per post till kunden.

 
Publicerad 29.8.2016