Jatkokäsittelylupa

Jatkokäsittelyluvan tarve

Asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Jatkokäsittelylupa tarvitaan sekä rikos-, riita- että hakemusasioissa.

Jatkokäsittelylupaa ei kuitenkaan tarvitse

  • rikosasian vastaaja, joka on tuomittu yli kahdeksan (8) kuukauden vankeusrangaistukseen, jos valitus koskee hänen syykseen luettua rikosta taikka rangaistusta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta (esim. ajokielto ja menettämisseuraamus)
  • rikosasian syyttäjä tai asianomistaja, jos vastaaja on tuomittu yli 8 kuukauden vankeusrangaistukseen ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta taikka vastaajalle tuomittua rangaistusta.

Jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteet

Jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos:

  • ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta,
  • käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä,
  • lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa, tai
  • luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Jos valituksessa väitetään olevan aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta, jatkokäsittelylupaa ei kuitenkaan tarvitse myöntää yksinomaan näytön uudelleen arvioimista varten, ellei käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ole perusteltua aihetta epäillä valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella.

Jos jatkokäsittelylupa tarvitaan, valituskirjelmässä on ilmoitettava peruste luvan myöntämiselle ja ne syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteen olevan olemassa, jos ne eivät muutoin ilmene valituskirjelmästä.

Jatkokäsittelyluvan myöntämistä koskeva päätös

Hovioikeus päättää, myönnetäänkö jatkokäsittelylupa käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, tarvittaessa valittajan vastapuolelta pyydettävän vastauksen ja tarvittaessa myös muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella kirjallisessa menettelyssä.

Jos asiassa myönnetään jatkokäsittelylupa, siitä ilmoitetaan sekä valittajalle että valittajan vastapuolelle.

Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Muutoksenhaku jatkokäsittelylupaa koskevaan päätökseen

Päätökseen, jolla jatkokäsittelylupa on myönnetty, ei saa hakea muutosta.

Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, luvan myöntämättä jättämistä koskevaan päätökseen haetaan korkeimmalta oikeudelta, jolta on kuitenkin pyydettävä ensin lupa valittamiseen (valituslupa).

Asian ratkaisemisen yhteydessä annetaan kirjalliset ohjeet, miten muutosta voi hakea.

 
Julkaistu 1.8.2019