Etusivu » Asiointi » Valittajan vastapuolena

Valittajan vastapuolena

Jos osapuoli on tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun, hänen ei tarvitse tehdä oma-aloitteisesti mitään.

Vastapuolensa valituksen johdosta hän voi kuitenkin päättää osaltaan valittaa käräjäoikeuden tuomioista, vaikka olisi alun perin ollut valmis jättämään asian käräjäoikeuden ratkaisun varaan (vastavalitus). Tämä vastavalitus on tehtävä kahdessa viikossa valittajan valitusajan päättymisestä. Käräjäoikeuden antamaan valitusosoitukseen sisältyvät ohjeet myös vastavalituksen tekemiseksi. Vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan, raukeaa, jätetään tutkimatta tai valittajalle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa. Vastavalitus ei kuitenkaan raukea, jos valitus peruutetaan vasta pääkäsittelyssä.

Tarvittaessa hovioikeus pyytää valittajan vastapuolelta vastauksen. Vastauksessa pitää olla:

  • asian yksilöintitiedot kuten osapuolten nimet ja asianumero
  • myöntääkö vastapuoli muutosvaatimuksen vai vastustaako hän sitä
  • vastapuolen oma käsitys valittajan vaatimusten perusteista ja lisäksi seikat, joihin hän itse haluaa nojautua
  • vastapuolen omat todisteet ja mitä hän niillä haluaa näyttää toteen.
    Vastauspyynnön yhteydessä hovioikeus lähettää vastaajalle valituksen ja siihen liittyvät asiakirjat tiedoksi.

Yleensä asiat ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jossa asianosaiset eivät ole läsnä. Jos asiassa järjestetään suullinen valmisteluistunto tai pääkäsittely, hovioikeus kutsuu vastapuolen sinne. Kutsussa ilmoitetaan poissaolon seurauksista. Vastapuoli kutsutaan pääkäsittelyyn sakon uhalla, jos asian käsittely edellyttää hänen läsnäoloaan. Ellei hän saavu asetetusta sakon uhasta huolimatta, hänet voidaan määrätä tuotavaksi. Muussa tapauksessa vastapuoli kutsutaan uhalla, että asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.

Asianosaiset voidaan kutsua pääkäsittelyyn haastemiehen välityksellä, kirjeitse tai myös puhelimitse.

 
Julkaistu 4.4.2017