Etusivu » Maksut » Muut maksut

Muut maksut


Todistusmaksut

Tilauksesta annettava todistus 30 euroa

Ote- ja jäljennösmaksut

Oikeaksi todistettu ote tai jäljennös 2,40 euroa/sivu, asianosaiselta enintään 86 euroa/asiakirja

Kopio, oikeaksi todistamaton 60 senttiä/sivu (A4-koko) tai 1,20 euro/sivu (A3-koko), asianosaiselta enintään 86 euroa/asiakirja

Erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä 3,50 euroa/sivu, asianosaiselta enintään 180 euroa/asiakirja.

Otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään 8 euroa.

Telekopiot

Jäljennös: jäljennösmaksu

Todistus: todistusmaksu

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse sama maksu kuin telekopiona toimitettavasta asiakirjasta.

Ääni- tai kuvanauhoite tai tallenne

Nauha- tai tallennekustannukset + 27 euroa

Jos toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 22 euroa, kuitenkin enintään 547 euroa.


Muita maksuja ja erillisiä kustannuksia


Valat ja vakuutukset

Valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään 100 euroa.

Tiedoksianto

Tiedoksianto ja siitä annettava todistus 70 euroa, myös tiedoksiantoyritys

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

Asiakirjan tiedoksianto ulkomaille 70 euroa

Maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu.

Lisäksi ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti sekä viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön palkkio ja kustannukset täysimääräisesti

Kuulutuskustannukset

Virallinen lehti laskun mukaan, ellei sisälly hakemusmaksuun. Väliaikaisesta kiellosta kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset saneerausmenettelyä koskevassa asiassa eivät myöskään sisälly maksuun.

Muu lehti 77 euroa

Tiedon esille hakemisesta perittävä maksu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.Siviilivihkiminen

Maksuton virka-aikana ja virkapaikalla

250 euroa virka-ajan ulkopuolella

150 euroa virka-aikana mutta virkapaikan ulkopuolella

Lisäksi vihkijälle aiheutuneet matkakustannusten korvaukset

 
Julkaistu 1.3.2017